POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

09 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

C¥ÀgÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :

¸ÉÖõÀ£ï §eÁgÀ oÁuÉ : ²æêÀÄw eÁ£À«.J¸ï.©gÁzÀgï UÀAqÀ ±ÀgÀtUËqÀ ¸Á|| ªÁ¸ÀÄzÉêÀgÁªÀ PÀ¨Ár £ÀA 6-2 £Éà PÁæ¸ï ¥ÀÄgÀ¯Émï D¦üÃ¸ï ¸ÉÃjPÁgÀ ¥ÁPÀð ºÀwÛgÀ «zsÁå£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¦æ¤ì¥Á¯ï eÉ.JªÀiï.J¥sÀ.¹ PÉÆÃlð UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ¥Àæw ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.