POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

06 March 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 05-03-2010 gÀAzÀÄ ²æà ²æñÉÊ® vÀAzÉ. zË®vÀgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸Á; §¼ÀÄîAqÀV ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁ£É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ. ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀAPÉÆAqÀ ¸Á; §¼ÀÄîAqÀV 3-4 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢£À ºÀt ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ F «µÀAiÀÄzÀ°è E§âjUÀÆ ¨Á¬Ä vÀPÀgÁgÀÄ DV HgÀ°è £ÁåAiÀÄ DVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ gÉÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄĤV¹PÉÆAqÁ£À CAvÀ HgÀUÀ ªÀfÓ ªÀiÁqÀwà ªÀÄUÉ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ , PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ:04-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ vÀAzÉ UÀÄqÀĸÁ¨ï ¸Á:E¸ÁèªÀiÁ¨ÁzÀ PÁ®¤ UÀÄ®§UÀð EªÀjUÉ 1.¸ÀzÀÄ梣ï, 2.¸À°ÃªÀiï, 3.CºÀªÀÄzÀ EªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ Qj-Qj PÉÆqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥ÀrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÀÆeÁ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ:04-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀĺÀäzÀ AiÀiÁ¹Ã£À vÀAzÉ ±ÉÃPÀ «ÄÃgÁ ¸Á:¸Á°AiÀiÁ£À ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆëģÀ¥ÀÄgÁ UÀÄ®§UÀð EªÀjUÉ 1.±ÉÃPï ªÀÄPÀ§Ä®, 2.ªÀÄĸÁÛPÀ ºÀĸÉãï 3.±À¨Á£Á 4.¥sÀgÀeÁ£Á EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀ¸ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, M¼ÀV£À ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ:04-03-2010 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÀäzÀ ªÀÄPÀ§Æ® vÀAzÉ ªÀÄĸÁÛPÀ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á:¸Á°AiÀiÁ£À ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆëģÀ¥ÀÄgÁ UÀÄ®§UÀð EªÀjUÉ 1.ªÀĺÀäzÀ AiÀiÁ¹£ï 2.CPÀÛgÀ©Ã

3.±À¥ÉÆÃð¢Ý£ï 4.±À»Ã£À¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀ¸ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ:18-02-2010 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ qÁ: fãÀvï ¨ÉÃUÀA ¸Á:SÁeÁ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð EªÀjUÉ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA: 8088837629 EzÀjAzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ, ªÀÄvÀÄÛ C²èî ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, J¸ï.JA.J¸ï. PÀ¼ÀÄ»¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁAzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÀlPÀ¯ï oÁuÉ :²æà £ÀgÀ¹AUÀ vÀA ±ÀAPÀgÀgÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ¥sÀvÀÄÛ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ HlvÀgÀ®Ä ºÉýzÀÄÝ HlvÀA¢gÀĪÀ¢¯Áè. gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉ HlvÀgÀ°¯Áè CAvÁ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ NrºÉÆÃV CtÚ vÀªÀÄäQÌÃAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ CªÀ½UÉ C°èAzÀ vÀAzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÊAiÀÄÄåªÁUÀ 1.gÁªÀıÉnÖ vÀA ¥sÀvÀÄÛgÁoÉÆÃqÀ 2.eÉÊgÁªÀÄ vÀA gÁªÀıÉnÖ gÁoÉÆÃqÀ 3.¸ÀAvÉÆõÀ vÀA gÁªÀıÉlÖ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ªÀÄÆgÀÄ d£À ¥sÀvÀÄÛ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÀlPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ. 

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.«ÃgÀtÚ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ, ¸Á|| ºÁUÀgÀUÁ vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß £Á£ÀÄ ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀzÀ°è gÀĪÀ £À£Àß ¸ÀgÁ¥sÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß CtÚ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ©gÁzÁgÀ JA¨ÁvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è£À PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÁQPÉÆArgÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ° vÀÄA©¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹ ¨Á¬ÄAiÀÄ ºÀ®ÄèUÀ½AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É PÀaÑ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ s¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà C§ÄÝ® gÀ¥sï. vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ ¸Á: ®Qëöä UÀAd ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ eÉ.¹.¹. PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¨ÁzÀ zÀ°è EgÀĪÀ vÀªÀÄä QgÁt CAUÀrAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀVzÀÝ 1. 52 f.DgÀ.©. vÀÄ¥ÀàzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 2. §ÄæPï ¨ÁAqÀ ZÀºÁ ¥ÀÄr 50 ¥ÁåPÉÃlUÀ¼ÀÄ, 3. 20 PÉƧâj JtÂÚ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 4. 5 °ÃlgÀ ¥ÁªÀiï JtÂÚ 5. EvÀgÉ QgÁt a®ègÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 6. £ÀUÀzÀÄ 200/- gÀÆ. MlÄÖ 10.160/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 05-03-2010 gÀAzÀÄ ²æà CA§AiÀiÁå vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ gÀÄzÁæQë ¸Á: gÁuÉÃd ¦ÃgÀ zÀUÁð UÀÄ®§UÁð EvÀ¤UÉ UÀÄ®§UÁð- D¼ÀAzÀ gÉÆÃqÀ CVæPÀ®Ñgï D¦üøÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃrUÉ PÁ®ßrUɬÄAzÀ ºÉÆgÀmÁUÀ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ PɼÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 26-02-10 gÀAzÀÄ gÁwæ
²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå ªÀÄoÀ ¸Á: DzÀ±Àð £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð ªÀÄUÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ QgÁuÁ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁUÀ jAUï gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. PÉJ.32/AiÀÄÄ.6355 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®Q vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

AiÀiÁzÀVÃgÀ f¯Éè ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw. £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà £ÀrUɪÀÄä, ¸Á||vÀAUÀqÀV, vÁ||ªÀÄPÀÛ¯ï, f||ªÀĺɧƧ£ÀUÀgï EªÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 04-03-2010 gÀAzÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀVPÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 38 J¸ï 8444 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀuÉPÀ¯ïUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà£ÀÄ »AzÉ PÀĽwzÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® AiÀiÁzÀVÃgÀ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ±ÉnÖºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢AiÀÄ°è ¹ÌqïDV ©zÀÄÝ zÉêÀ¥Àà £ÀrUɪÀÄä FvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ, PÁ®Ä, PÉÊUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.