POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

02 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æÃ. ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ CdÄð£À¥Áà £ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á|| w®PÀ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÀÝgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ.01-01-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è, frJ «ÃgÉÃAzÀæ ¥Ánïï PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁðzÀ°è£À F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ£À°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀPÀ C¸ÀÛçUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ, ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ¸ÀgÀqÀV, ¸Á|| ¨Á¥ÀÆ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀjUÉ ¸ÀA¢Ã¥À FvÀ£ÀÄ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr L.©.¦ ¥ÉmÉÆæî §APÀ ºÀwÛgÀ PÀgɬĹ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ ¥Àæw¨sÀl£É ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ PÉʬÄAzÀ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á½UÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ ¸À¥sÁjzÀ°èzÀÝ EvÀgÀ 10 d£ÀgÀÄ PÀÆqÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀA¢Ã¥À FvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ J¼À£ÀÆgÁ LªÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt : 

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà gÀªÉÄñÀ ¸ÁvÀ°AUÀ¥Àà ªÀiÁ¼ÀV ¸Á|| gÉÃtÄPÁ ¸ÀÄUÀgÀì ¥ÁåPÀÖj DqÀ½vÀ C¢üPÁj ºÀªÀ¼ÀUÁ gÀªÀgÀÄ, gÉÃtÄPÁ ¸ÀÄUÀgÀì ¥ÁåPÀÖj UÉÆÃzÁªÀÄzÀ°è ¸ÀPÀÌgÉ aîUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滹 EnÖzÀÄÝ, ¸ÀAUÀ滹 EnÖzÀÝ ¸ÀPÀÌgÉ aîUÀ¼À ªÉÄïɠgÉÃtÄPÁ ¸ÀÄUÀgÀì JAzÀÄ ªÀÄÄ¢ævÀ bÁªÉ EgÀĪÀ MlÄÖ 153 ¸ÀPÀÌgÉ aîUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt :

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ
:²æÃ.«£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ gÁeÁ ¥Ánî, ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ¢µÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ Q±ÉÆÃgÀ G¥ÁzÀå, ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ¤«ÄvÀå CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖà ºÉÆwÛ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖÃzÀ JuÉÚ ºÉÆgÀUÉ a«Ää ªÉÄÊUÉ Gj ºÀwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.