POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

06 August 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀgÀzÀPÀët QgÀÄPÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ PÉÃgÉÆf ¥ÉƼÀ ¸Á:ªÉÆëÄãÀ¥ÀÆgÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀÄ£À EªÀ½UÉ ºË¹AUÀ ¸ÉƸÁ¬ÄnAiÀÄ ±ÁAvÀ£ÀUÀgÀ ¨sÀAPÀÆgÀzÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀët wæªÀÄÆwð EªÀ£ÉÆÃA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 21-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 20,000/-gÀÆ¥Á¬Ä & 1.1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥À®AUÀ,UÁr,ºÁAqÉ ¨ÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV MAzÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ v˪ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ,ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ C®ªÀiÁj PÉÆnÖ¯Áè FUÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ UÀAqÀ,CvÉÛ gÀAUÀƨÁ¬Ä,£Á¢¤ C£ÀıÁ,¤±Á gÀªÀgÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ.ªÀÄvÀÄ DUÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 05-08-2010 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á ªÀÄvÀÄÛ C®ªÀiÁj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æêÀÄw ¹zÀݪÀiÁä UÀAqÀ ªÉAPÀlgÉrØ ¸ÁB ¥Áèl £ÀA 47 ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ®UÀߪÀÅ 2004 £Éà ¸Á°£À ¢£ÁAPÀB 30-04-2004 gÀAzÀÄ ¸ÀÆUÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÉAPÀlgÉrØ JA§ÄgÉÆA¢UÉ CVzÀÄÝ ®UÀßzÀ PÁ®PÉÌ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÉÆ¥ÀZÁgÀªÁV 15 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀĪÀAvÀºÀ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 17 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ «£ÀB PÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆÃAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛ §AzÀÄ CªÀ±Àå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è §AUÁgÀ PÀrªÉÄ PÉÆnÖgÀÄ« E£ÀÄß 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ ¢£Á®Ä ¦Ãr¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ »ÃjAiÀÄgÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÄ ºÁUÉAiÉÄà vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÀÛ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀÄvÀÛ gÀÆ«Ä£À°è PÀÆr ºÁPÀÄvÀÛ §AzÀÄ CzÀjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹PÉÆArzÀÄÝ FUÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è 5 ®PÀë gÀÆ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÀÛ §AzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Àà ªÀiÁ¼ÀUÉ ¸ÁB ¸ÀĨsÁµÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä CvÉÛ ¸ÀAUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ, ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 21000.00 gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 04-08-2010 D£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ²æà «ÃgÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà ¹AUÉ ¸Á|| D£ÀÆgÀ vÀªÀÄä£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀģɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®PÉÌ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀįÁj vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® PÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® PÉÆqÀ¨ÉÃqÁ ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CA¢zÀPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀªÀÄä¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¤ªÀÄUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ §¸ï¸ÁÖöåAqÀzÀ°è ¤AwzÀÝ fæ¤AzÀ MAzÀÄ ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAw¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀé ªÀiÁrzÀ ¸À®ÄªÁV CzÉà zÉéñÀ¢AzÀ £À£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ ¨Ál° MqÉzÀÄ ZÀÆ¥ÁzÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.