POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

02 July 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà ¹¨Á ¸Á:ºÉÆ£ÀÄßgÀ vÁ: eÉêÀVð EªÀgÀÄ ªÁr¬ÄAzÀ ºÉÆ£ÀÄßgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÀå ªÀiÁUÀðzÀ°è §gÀĪÀ vÉÆ£À¸À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ zÁzÁ ¦ÃgÀ zÀUÁð ºÀwÛgÀ »gÉÆ ºÀÄAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J32/«-1039 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ & ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£À £ÀA:PÉ.J32/J¯ï.4061 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ §®UÉÊ ºÁUÀÆ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨Áj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 27-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢. 01-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ 1.£ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ, ¸Á|| »ÃgÁ¥ÀÆgÀ, 2.§¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÀ£À¥Àà ¸Á|| ¨ÉÆÃgÁ¨Á¬Ä £ÀUÀgÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¢£ÀUÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀ ¨ÁQ EgÀĪÀ 34 wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛzÀÄÝ, G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽvÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ PÀÆqÀ¯É G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¤gÁPÀj¹ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ. gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ DvÀä ºÀvÉåUÉ AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

JvÀÄÛ PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ zÀAqÉÆÃw ¸Á: £À¢¹£À£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀnÖzÀ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ºÁQ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¨É¼ÀUÉÎ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ JvÀÄÛ PÁt°®è. CzÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà D PÀqÉ E PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁnzÀgÀÆ PÁt°®è. ªÀÄzsÀågÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀnÖzÀ JvÀÛ£ÀÄß ©aÑPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ C.Q. 25000=00 gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ JvÀÛ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.