POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

03 June 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:¢03-06-10gÀAzÀÄ ²æà gÀ« vÀA UÀt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ, ¸ÁB¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢.02-06-10gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀgÀªÀgÀÄ ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀzÀ PÁPÀqÉ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ElÖAV ¨sÀnÖAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ SÁeÉÆâݣÀ EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ZÁºÀ PÀÄrzÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA PÉ.J28/J9909 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ PÁPÀqÉ ZËPÀ ªÀgÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄvÉÛ CzÉà ªÉÃUÀ¢AzÀ »AzÀPÉÌ £ÉÆÃqÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀgÀªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁzÀ PÁgÀt 108 DgÉÆÃUÀå PÀªÀZÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÁ®PÉÌ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:¢:02-06-10 gÀAzÀÄ ²æÃ.UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÉƼÀÆîgÀ, ¸Á||dUÀvï UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¥ÀÄwæ PÀÄ:zÉëPÁ vÀA. UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà PÉƼÀÆîgÀ, JA§ÄªÀªÀ¼À£ÀÄß 1)F±Àéj¨Á¬Ä ¥ÀÄlV ºÁUÀÆ CªÀ¼À UÀAqÀ 2)¹zÁæªÀÄ ¥ÀÄlV EªÀgÀ avÁªÀuɬÄAzÀ 3) «±Á® vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ±À zÁzÁ £ÀªÀgÀAUÀ 4)¸ÀAvÉÆõÀ £ÀªÀgÀAUÀ 5)gÉÆõÀ£À £ÀªÀgÀAUÀ 6)«PÁ¸À vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Àà ¨sÁ¸ÀÌgÀ 7)LgÀªÀiÁä 8)¸ÀÄ«ÄvÁæ 9)CA¨ÁzÁ¸À@CA§jñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ²ªÀPÉÃj 10)¥ÀÄlå ºÁUÀÄ E¤ßÃvÀgÀgÀÄ ¸Á||UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢:25/05/10 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ EgÀ¢zÁÝUÀ PÀÄ:zÉëPÁ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.