POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

25 January 2011

GULBARGA DISTRICT

F-ªÉÄÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.JªÀiï.J¸ï. ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À «eÉÃvÀgÀÄ JAzÀÄ ªÀAa¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ :-

¥sÁgÉãÀ ¸À«ð¸ï aãÁ F ªÉÄïï zÀÆgÀªÁt ¸ÀA: 0086-1587694141 gÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ F-ªÉÄÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.JªÀiï.J¸ï. ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÉæöÊeï CªÁqÀð £ÉÆÃn¦üPɵÀ£ï CAvÁ ªÀiÁ»w PÀ¼ÀÄ»¹ CªÉÄjPÀ£À qÁ®gÀ 750,000/- vÀªÀÄä KeÉAlgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ¸ÀA¥ÀÆtð ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À ¤ÃrzÀ°è ¤ªÀÄä CzÀȵÀÖzÀ £ÀA§gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¤ªÀÄUÉ JgÀqÀ£É zÀeÉð MlÄÖ §ºÀĪÀiÁ£À CªÉÄjPÀ£À qÁ®gÀ 40,650,000/- CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ «eÉÃvÀgÀÄ CAvÁ WÉÆõÀuÉ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ eÁ® PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ F §UÉÎ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ EAvÀºÀ F-ªÉÄÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.JªÀiï.J¸ï. UÉ ªÉÆøÀ ºÉÆÃV ªÀAZÀ£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ F PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¥ÀæPÀluÉ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæªÀÄĤ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á|| frJ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:23-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ. ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 20,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 50,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÀiË®åzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæªÀÄĤ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á|| frJ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:23-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ. ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 20,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 50,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÀiË®åzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.