POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

11 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :

£ÉïÉÆÃV oÁuÉ :²æÃ, wgÀĪÀÄ®gÁªÀ vÀAzÉ VÃjgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á|| PÀ®ÆègÀ (PÉ) gÀªÀgÀÄ, ²æà zsÀgÉ¥Áà ªÀįÉèÃzÀ ¸Á|| PÀ®ÆègÀ (PÉ) EvÀ£ÀÄ, ªÀÄzsÁåºÀß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀUÀtUÀ¼ÀÄ ` 24,000-00 ªÀiË®åUÀ¼ÀzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉïÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.