POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

30 October 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉ :²æà ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ ªÀiÁ°©gÁzÁgÀ ¸Á|| ClÖgÀÄ vÁ|| §¸ÀªÀPÀ¯Áåt f|| ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃAUÁ ©Ãd vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 56 E 169 ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀªÀÄVUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¨É¼ÀªÀÄV PÀqɬÄAzÀ §AzÀ C¥ÀjavÀ ¨ÉƯÉgÉÆà fÃ¥ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ £ÀqɸÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£Àß vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CA§Ä¯É£Àì£À°è D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÉå £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ¤UÉ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. PÁgÀt C¥ÀjavÀ ¨ÉƯÉgÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ºÀvÀUÀÄA¢ ¸Á|| PÀ¥À£ÀÆgÀ vÁ:f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ,£Á£ÀÄ ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ zÀƼÀ¥Áà £É®ÆègÀ ºÁUÀÆ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ eÉÆvÉ DmÉÆÃjPÁë £ÀA: PÉJ.32 J 4934 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ DmÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ PÁªÀıÉnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ MªÉÄä¯É PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ DmÉÆà ¥À°ÖªÀiÁr DmÉÆà ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹nÖzÀÝ DªÉÄUÀ¼À ªÀ±À :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Áà EªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð ºÉÊPÉÆÃmïð PÁélð¸ïzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹nÖzÀÝ 6 zÉÆqÀØ fêÀAvÀ CªÉÄUÀ¼ÀÄ 4 ¸ÀtÚ CªÉÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ `1,30.000/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄ PÉƼÀî¯ÁVzÉ. F PÀÄjvÀÄ CgÀtå ªÀ£Àå fëUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀët PÁAiÉÄÝAiÀÄr UÁæ«ÄÃt oÁuAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.