POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

05 April 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

«±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉ : ²æà E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ ºÉÊzÀgÀ ¸Á|| C§Ä§PÀgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-04-11 gÀAzÀÄ C§Ä§PÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ dºÁAVÃgÀ© EªÀ½UÉ C«ÄÃgÀ FvÀ£ÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀÄÝ, AiÀiÁPÉà ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀÄÝ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ±ÁgÀÄ, C«ÄÃgÀ, ºÀ«ÄÃzÀ, , ªÀÄ»ªÀÄÆzÁ, ºÀ«ÄÃzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄĪÀÄvÁd ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå EªÀjUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÁÝgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :

«±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉ : ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¦.J¸ï.L. «±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ²æà gÀ« r.¹. ¥ÉÆæ. L.¦.J¸ï. gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-04-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® gÁeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄrAiÀÄ JzÀÄj£À ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀPÀëgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CA¨ÁgÁAiÀÄ §Ä¼Áî, ²ªÁf ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² , UÀÄAqÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ, £ÁUÀuÁÚ ©gÁzÁgÀ, ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ºÉA¨Ár , ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ UÉƧÄâgÀ , ªÀiÁºÁAvÀ¥Àà ºÀ½î, ±ÀgÀt¥Àà ºÀÆUÀgÀV, CA¨ÁgÁAiÀÄ ºÉÆ£Àß½î EªÀjUÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2960/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À d¥ÀÛ ªÀiÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÀÄÄ.r.Cgï. ¥ÀæPÀgÀt :

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀÀ oÁuÉ:
²æÃ, zÀvÁÛ vÀAzÉ UÀAUÁf ±ÀºÀ§eÁgÀ ¸Á|| £Á«UÀ°è ¯Á®ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ±ÀºÀ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, £ËgÀAUÀ ªÉÊ£À ±Á¥ï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 30 jAzÀ 38 ªÀµÀð ªÀåQÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀ£À ºÀwÛgÀ «¼Á¸À ªÀiÁ»w UÀÄgÀÄvÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀiÁ»w w½¹zÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DvÀ£À ¨sÁªÀavÀæ vÉUÉzÀÄ ¥ÀwæPÉ eÁ»gÁvÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzsÀå UÀÄ®§UÁð f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆuÉAiÀÄ°è ºÀªÁ ¤AiÀÄAvÀætzÀ°è ¸ÀĹÜwAiÀÄ°è ±ÀªÀªÀ£ÀÄß PÁ¬ÄÝj¸À¯ÁVzÉ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ djV¸À¯ÁUÀĪÀzÀÄ CAvÁ AiÀÄÄ.r.Cgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.