POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

31 August 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :PÀĪÀiÁj. ¹zÀݪÀÄä vÀAzÉ ¨ÉÊ®¥Àà ªÀÄÆgÀªÀÄ£ï ªÀ:16 ¸Á; ªÀiÁºÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 21-08-2010 ªÀÄzÁåºÀß NtÂAiÀĪÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸À£Á¢ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ £À£ÀUÉ ¤£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ §A¢gÀÄwÛ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ £À£ÀUÉ £ÀA§ÄªÀAvÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁvÁr £À£ÀߣÀÄß ªÀģɬÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAzÉêÁ®PÉÌ §AzÀÄ §¸Àì ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ£ÀÄ ªÁ¸À ªÀiÁqÀĪÀ UÀÄr¸À°£À°è £À£ÀUÉ gÁwæ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ £ÀAvÀgÀ C±ÉÆÃPÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝzÀÄÝ UÉÆvÁÛV £À£ÀUÉ »ÃUÉPÉ ªÀiÁr¢ CAvÀ PÉýzÀgÉ £À£ÀUÉ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ F «µÀAiÀÄzÀ°è E£ÉÆߪÉÄä ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¢£ÁAPÀ 30-08-2010 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ C±ÉÆÃPÀ£ÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ eÉêÀVðUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ wgÀÄV §gÀ°®è £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß HjUÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30-08-2010 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀįÉÃ¥Él oÁuÉ :²æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà zÀ¼À¥Àw ¸Á : ¥ÀgÀzÀgÀ ªÉÆÃvÀPÀ¥À½î. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-08-2010 ¨É½îUÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃmɯïPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà PÉÆÃqÀZÉÃj EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®è¥Áà PÉÆÃqÀZÉÃj ªÀÄvÀÄÛ EªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀįÉÃ¥Él oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà ªÀĺÉñÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-07-2010 gÀAzÀÄ ±ÀgÀ¥sÀ §eÁgÀzÀ vÀ£Àß CAUÀr ªÁ¹é eÉéî¸Àð JzÀj£À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32-PÀÆå-8594 CBQB 32000/- £ÉÃzÀÄÝ ¤°è¹zÀÄÝ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.