POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

08 June 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMS

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ: 07/06/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ²æÃ.JªÀiï.©üêÀÄgÁAiÀÄ ¦.L §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁV ªÀgÀ¢, ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07/06/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ
'J' G¥À-«¨sÁUÀzÀ rªÉÊ.J¸ï.¦ gÀªÀgÁzÀ ²æêÀÄw.ªÀÄzsÀÄgÀ«ÃuÁ JªÀiï.J¯ï ªÀÄvÀÄÛ Dgï.f £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L ªÀÄ°èPÁdÄð£À §AqÉ, ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè C¥ÀgÁzÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ zÉëAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L, ºÉZï.¹ 565, 514, ¦.¹ 588, 840, 1293, 297, 436, gÀªÀgÉ®ègÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ J¸ï.n.©.n PÁæ¸ï¢AzÀ f.f.ºÉZï PÁæ¸ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀzÀ gÁdÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÀgï JA¨ÁvÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀåQÛAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãïUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄgÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ 'J' G¥À-«¨ÁUÀgÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¥ÀAZÀgÁzÀ 1)²æÃ.§¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÁºÉçUËqÀ ¸ÀÆUÀÄgÀ, 2)²æÃ.²ªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ªÀĸÀ£À¥Àà ©gÁzÁgÀ E§âgÀÄ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ¥Éưøï fÃ¥ÀUÀ¼À°è oÁuɬÄAzÀ 6:45 UÀAmÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÄ ºÉÆgÀlÄ 7:00 UÀAmÉUÉ J¸ï.n.©.n PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÁdÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÀgï JA¨ÁvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß SÁvÀj ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ §gɬĸÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ 1) gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÁªÀÄĪɮè gÁAiÀÄZÀÆgÀPÀgï, ªÀAiÀÄ|| 40, eÁw|| Qæ±ÀÑ£ï ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, 2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ ºÀÄ£ÀUÀ¯ï, ªÀAiÀÄ|| 40, ¸Á|| ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°è zÉÆgÉvÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3600/-, 2) 6 ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆ£ïUÀ¼ÀÄ C||Q|| 3000/- gÀÆ¥Á¬Ä, 3) 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 4) 2 ¨Á® ¥É£ÀÄßUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmɬÄAzÀ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gɬĹPÉÆAqÀÄ d¥ÁÛzÀ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ £À£Àß ªÀgÀ¢ ¸À°è¹gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝjAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:138/2010 PÀ®A: 78(iii) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07/06/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ ²æÃ.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀZÉÃj ºÁUÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÉgÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 07/06/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CA¨ÁzÁ¸À 2) ºÀ£ÀÄß«ÄAiÀiÁ 3) gÀªÉÄñÀ 4) dUÀ£ÁßxÀ Dgï PËgÀªÀ J®ègÀÄ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÉgÉAiÀÄ GvÀÛgÀ ¢QÌ£À mÉÃPÀ §ÄgÁ£À zÀUÁðzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ PÀ©âtzÀ ¨É° ªÀÄÄjzÀÄ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉò¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û ºÁ¼ÀĪÀiÁrzÀ®èzÉ ¸ÀzÀj PÉgÉAiÀÄ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹ C£À¢üÃPÀÈvÀ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÆr¹ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀĪÀ PÁ«ÄðPÀjUÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ MrØ ¸ÀgÀPÁj ¸ÀévÀÄÛ ®ÄPÁì£À ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV PÉÆlÖ ¦AiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/10 PÀ®A: 447, 427, 506, ¸ÀA 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (2) 4 ¦æªÉí£À±À£ï D¥ï qÁåªÉÄÃd lÄ ¥À©èPÀ ¥Áæ¥Ànð DPïÖ 1984 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ:29-5-2010 gÀAzÀÄ ±Á¯Á ¸ÀéZÀÑvÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ±Á¯ÉUÉ ¨ÉýUÉÎ 10 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ºÀvÁÛgÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÆß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄAiÀiÁPÉ ¸ÉÃj¹®è CAvÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤êÀÅ ºÉÆÃV vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ¸ÁºÉçgÀ£ÀÄß PÁ¤j CAzÁUÀ DgÉÆæ CªÉÆÃV EªÀ£ÀÄ £À£Àß vÀqÉzÀÄ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, ¦AiÀiÁð¢ UÁ§jUÉÆAqÀÄ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ wý¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄvÉÛ UÀ¯ÁmÉ ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ Hj£À PÉîªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀgÀÄ. ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÀ¯Éèà ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EvÁå¢ zÀÆgÀÄ CzÉ.

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08.06.2010 gÀAzÀÄ f.f.ºÉZï UÀÄ®§UÁð ¢AzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆnÖzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 07.06.2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À eÉÆÃvÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅ¢zÉ CAvÁ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPɺÁQ ¥Áæt vÉUÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ºÀ¯ÉèªÀiÁr PÉƯɪÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ ZÁPÀÄ ,gÁqÀÄ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ °TÃvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 143,147,148,504,324,109,323,506,307,R/W 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀiÁqÀ§Æ¼À ¥Éưøï oÁuÉ
¢£ÁAPÀ-07/06/2010 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ®°vÁ ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä £ÀA¢PÉÆ® ªÀAiÀÄ:: 40 ªÀµÀð ¸Á: ªÀZÁÑ UÁæªÀÄ vÁ:: avÁÛ¥ÀÆgÀ FPÉAiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzsÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-07/06/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ §mÉ vÉƽAiÀÄ®Ä vÀ£Àß CvÉÛAiÉÆA¢UÉ PÉÆgÀªÁgÀ ºÀ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ »A¢¤AzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ PÉÆwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß MwÛ»r¢zÀÄÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉzÀj¹ PÉÆgÀ¼À°è£À MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ ¨ÉÆgÀªÀiÁ¼À ¸ÀgÀ CAzÁdÄ 18000/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ¸ÀgÀ QwÛPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ CvÉÛAiÀÄ£ÀÄß QgÀÄZÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÉÆgÀ¼À°è£À ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆðøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð
EAzÀÄ ¢:07.06.10 gÀAzÀÄ 10.00 ¦.JªÀÄ.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢gÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ CgÀtPÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀªÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:30.06.09 gÀAzÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ 35 ¸Á«gÀ §mÉÖ §gÉUÁV 11 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀiÁvÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ CzÀgÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 1,01,000/- gÀÆ 35 ¸Á«gÀ §mÉÖ§gÉUÁV 7 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄzÀĪÉVAvÀ ªÀÄÄAZÉ PÉÆlÖgÀÄ G½zÀ 50 ¸Á«gÀ ºÀt,4 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ªÁgÀzÉƼÀUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ¢£ÀªÉ vÀ£Àß eÉÆÃvÉ §AzÀ CPÀÌ ºÁUÀÆ vÀ£ÀUÉ G¥ÀªÁ¸À ªÀÄ®V¹ ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎ zÉêÀgÀUÉ ºÉÆÃV gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CPÀ̤UÉ MAzÀÄ gÀÆA £À°è ªÀÄ®V¹ UÀAqÀ£À eÉÆÃvÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ©qÀzÉ G½zÀ ªÀgÀzÀQëÃ£É ºÀt §AUÁgÀ vÀgÀ®Ä ¤£Àß vÀAzÉUÉ w½¸ÀÄ CAzÁUÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉãÀÄ. 2¢£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä£ÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ªÉÄʪÉÄð£À §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼É¯Áè d§gÀzÀ¹Û¬ÄªÀÄzÀ vÉUÉzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ.. F «µÀAiÀĪɯÁè vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ w½¹zÁUÀ UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É UÀÄ®§UÁðzÀ°è ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀgÀÄ CzÀPÉÌ UÀAqÀ£ÀÄ M¦àPÉƪÀÄqÀÄ UÀAd KjAiÀiÁzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁrzÀgÀÄ C°èAiÀÄÄ CvÉÛ-ªÀiÁ,£Á¢ü¤-£Á¢ü¤ UÀAqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆÃqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸À»¹PÉƪÀÄqÀÄ §AzÀgÀÄ GlÖPÁÌV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ ¤£Àß PÉʬÄAzÀ ªÀiÁrzÀ CqÀÄUÉ Hl ADqÀĪÀÅ¢¯Áè
"K gÀAr ¨ÉÆøÀr EªÀ¼ÀÄ G½zÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀĪÀªÀgÉUÉ EªÀ½UÉ MzÀÄÝ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQj CAvÁ MAzÀ¯Áè MªÀÄzÀÄ jÃw »A¸É PÉÆqÀºÀwÛzÀgÀÄ vÀAzÉUÉ F «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ ¸Á®ªÁzÀgÀÆ ªÀÄr ¤ªÀÄä ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛêÉ.£ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƽî CAzÀgÀÄ PÉüÀzÉ EzÁÝUÀ vÀ£Àß UÀªÀÄqÀ£ÀÄ £ËPÀj ªÀiÁqÀĪÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁr ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ ªÀgÀzÀQëÃuÉ ºÀt ªÀÄ£É ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛêÉ.C°èAiÀÄ ªÀgÉUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ° CAzÀgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 wAUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄÝgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀ¢zÀÝPÉÌ ¢:04.06.10 gÀAzÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆÃV KPÉ ªÀÄ£É ªÀiÁr¯Áè. CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀAzÉ-vÁ¬Ä¬ÄAzÀ zÀÆgÀ EgÀ®Ä CªÀ¤UÉ EµÀÖ«¯Áè ¤ªÀÇ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹wÛ¢Ýj. ¤ÃªÀÇ K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÄ ªÀiÁrPÉƽî CA¢zÀÝPÉÌ EAzÀÄ £Á¼ÉAiÀiÁzÀgÀÆ §ªÀÄzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ £ÉÆÃrzÀgÀÄ E£ÀÄߪÀgÉUÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Á.¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ qÉʪÀgÀìPÉÆqÀ®Ä ºÉýzÀÝPÉÌ £Á£ÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄ£À £ÉÆA¢gÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ EvÁå¢ü ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.71/10 PÀ®A 498(J),504, ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ & 3,4 r.¦ JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆvÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 07-06-2010 gÀAzÀÄ 2;35 J.JªÀÄ.PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁð ¢AzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀ¸ÀįÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj JA.J¯ï.¹. «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÀ ºÉZï.¹. 435, gÀªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃV D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÁvÀì®å D¸ÀàvÉ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÉÃjAiÀiÁVzÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà gÀƪÀÄäUÉÆüÀ ¸Á: ºÀ¸ÀgÀUÀÄAqÀV gÀªÀgÀ ¦üÃgÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀÛ oÁuÉUÉ EAzÀÄ 1 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ ¦üÃgÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ»ÃVzÀÄÝ £Á£ÀÄ PÀnÖ¹zÀ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀ PÀÄjvÀÄ £À£Àß CtÚ£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÀƪÀÄäUÉÆüÀ EvÀ£ÀÄ UÀ®§UÁð¢AzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸À«vÁ, CtÚ£ÁzÀ ®PÀëöät vÀªÀÄä£ÁzÀ ¨ÉÊ®¥Áà gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¤£Éßà ¢£ÁAPÀ 06-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è n,«í ºÀaÑ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä CtÚvÀªÀÄQÃAiÀĪÀgÁzÀ ±ÉÃR¥Áà gÀƪÀÄäUÉÆüÀ ,¤AUÀ¥Áà gÀƪÀÄäUÉÆüÀ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀÄgÉñÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É n.«í ¸ËAqÀ PÀrªÉĪÀiÁqÀÄ n.«í §AzÀ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ n.«í ¸ËAqÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É ,n«í KPÉ §AzÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CAzÉ£ÀÄ ,CzÀPÉÌ ±ÉÃR¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¤AUÀ¥Áà ,®PÀëöät ,gÀ«,¥ÁªÀðw ,ºÁUÀÆ ºÉÆÃqÀwAiÀiÁzÀ zÉêÀQÌ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆÃAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrè,dA¨Áå §rUÉ »rzÀÄPÉÆÃAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ MªÀÄä¯Éà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀļÀUÉ £ÀÆVÎ J®ègÀÆ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ, ºÉÆÃqÉzÀÄ R¯Á¸À ªÀiÁqÉÆt CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ CªÀgÀ°èAiÀÄ ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ £À£Àß vɯÉAiÀÄ §®UÀqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÀvÀÛj¹zÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ,®PÀëöät EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ dA¨É¢AzÀ £À£Àß §® ªÀÄUÀή PÀ¼ÀUÀqÉ ZÀÆaÑ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄGªÀÅzÀ£Àß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ¨ÉÊ®¥Àà EvÀ¤UÉ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ JqÀ§ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É dA¨É¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.£ÀAvÀgÀ ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ PÀÆqÁ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ gÀ« EvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀ PÀ°è¤AzÀ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄß.©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ®PÀëöät EvÀ¤UÉ ±ÉÃR¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀ QëAiÀÄ ªÉÄïÉ,JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. gÀ« PÀÆqÁ CzÉ PÀ°è¤AzÀ JzÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀ£ÀÄ,EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ±ÉÃR¥Àà EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸À«vÁ EªÀ½UÉ ¥ÁªÀðw EªÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr £É®PÉÌ PÉqÀ«zÁUÀ zÉêÀQÌ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ªÀiÁr ¨É¤ß£À §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr¼ÀÄ, £ÁªÀÅ aÃgÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß C¯Éè EzÀÝ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ CgÀtPÀĪÀiÁgÀ ¸Á°ªÀĤ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ dA¨ÉãÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¹APÀzÀgÀ §AzÀgÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À©r¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj ±ÉÃR¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ºÉAqÀw-ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁªÀðw gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2010 PÀ®A 143,147,148,323,324,307,447,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉãÀÄ.