POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

28 July 2017

Kalaburagi District Reported Crimes.

UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ :  ¢£ÁAPÀ.8-7-2017 gÀAzÀÄ 2-30 ¦.JA.PÉÌ. ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÀªÀÄäzÀ C° vÀAzÉ PÀjªÀÄįÁè SÁ£À ªÀAiÀÄ;48 ªÀµÀð G;jAiÀÄ¯ï  J¸ÉÖÃl PÉ®¸À «¼Á¸À; dA.dA.PÁ®Æ¤ ¹n.CPÁqÉ«Ä ±Á¯É ºÀwÛgÀ ºÁUÀgÀUÁgÉÆÃqÀ PÀ®§ÄgÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±À K£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ. 2-7-23017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 5-00 UÀAmÉUÉ  £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®Q ªÀAiÀÄ;17 ªÀµÀð 8 wAUÀ¼ÀzÀªÀ½UÉ gɺÁ£À ¸ËzsÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ d§gÀzÀ¸ÀÛV¬ÄAzÀ , ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹  C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀPÉÌ ¸ÀzÀj gɺÁ£À ¸ËzsÀUÀgÀ EvÀ£À vÀAzÉ gÀ²ÃzÀ ¸ËzsÀUÀgÀ , CtÚ jeÁé£À ¸ËzsÁUÀgÀ, aPÀÌ¥Áà qÁ;gÀ»ÃªÀÄ ¸ËzsÁUÀgÀ ¸Á; ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ PÀ®§ÄgÀV EªÀgÀÄ ¥ÉÆæÃvÁìºÁ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀªÀÄä ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.252/2017 PÀ®A. 366(J) ¸ÀA 109 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 11 & 12 ¥ÉÆÃPÉÆìà DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 27-7-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è C¥ÀºÀgÀtPÉÌ M¼ÀUÁzÀ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀħA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV, ನನ್ನ  ªÀAiÀÄ 17ªÀµÀð, 08 wAUÀ¼ÀÄ, eÁw: ªÀÄĹèA, G: «zsÁåyð¤,  ¸Á: dA dA PÁ¯ÉÆÃtÂ, ¹n CPÁqÉ«Ä ±Á¯É ºÀwÛgÀ, ºÁUÀgÀUÁ gÉÆÃqï, PÀ®§ÄgÀV EªÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV  ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ-MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ C§ÄÝ® gÉúÁ£ï vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ ¸ËzÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀ¤zÀÄÝ, DUÁÎUÉÎ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÉÆßA¢UÉ §ºÀ¼À ¸À®ÄUɬÄAzÀ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £À£ÉÆßA¢UÉ FvÀ£ÀĸÀ®ÄUɬÄAzÀ EgÀĪÀ «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÉÆvÁÛV,£À£ÀUÉ §Ä¢ÝªÁzÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/06/2017 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ PÀÄjvÀÄ CºÀªÀÄzÁ¨Á¢UÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 01/07/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ, ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 5:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁVÃ®Ä ¨Áj¹zÀ ±À§Ý PÉý £Á£ÀÄ, vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ Hj¤AzÀ ªÁ¥À¸ï §A¢gÀ¨ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁVÃ®Ä vÉgÉzÁUÀ, C§ÄÝ® gÉúÁ£À ¸ËzÁUÀgï FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ £ÉÆÃrzÀªÀ£É, MªÉÄäÃ¯É ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ aÃgÀzÀAvÉ ªÀiÁr, K, ªÀÄ¢ÃAiÀiÁSÁ£ÀA C¨ï vÀĪÀiï ªÉÄÃgÉ ¸ÁxÀ D£Á, £À¬ÄvÉÆà vÉÃgÉPÀÄ, vÀĪÀiÁgÉ WÀgÀPÉ ¸À© ¯ÉÆÃUÉÆÃPÉÆA £À¬Ä ZÉÆÃqÀvÀÄ, ¸À§PÉÆà ªÀiÁgÀzÁ®vÀÄ Ogï vÀĪÀiÁgÉ WÀgÀ Q EdÓvï ¤PÁ®vÀÄ ”  CAvÀ ºÉý, ºÁUÉ £À£ÀߣÀÄß M¼ÉîÃAiÀÄ jÃw¬ÄAzÀ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ MwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ £Á£ÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÆ, ©qÀzÉ ºÁUÉ £À£ÀߣÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ DvÀ£ÀÄ vÀA¢gÀĪÀ §eÁd ¥À®ìgï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ°è£À ªÉÄÃ¯É d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸À¨Á ¥sÀAPÀë£ï ºÁ°£ÀªÀgÉUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ UÁrAiÀÄ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, £ÀAvÀgÀ C®è°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ, ºÉÊzÁæ¨Á¢¤AzÀ ªÀPÁgÁ¨ÁzÀ, ¯ÁvÀÆgÀ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ wgÀÄUÁr¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV,  £ÀAvÀgÀ PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀzÀ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢ ¥sÀ¬ÄêÀiÁ ¨Á£ÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAiÉÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ C°èAiÉÄ £À£ÀUÉ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ EnÖzÀÄÝ, C°è gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£ÉÆßA¢UÉ DvÀ£ÀÄ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ CzÀPÉÌ ¤gÁPÀj¹zÀgÀÆ DvÀ£ÀÄ PÉüÀzÉ £À£Àß ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀªÉ¸ÉV ºÀl ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ ºÀUÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ gÁwæAiÀÄ£ÀßzÉ ¢£Á®Ä ºÀl ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀ PÀqÉUÉ ©qÀzÀAvÉ PÀÆr ºÁQ CvÁåZÁgÀ ªÉ¸ÉVgÀÄvÁÛ£É. £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä, CPÀÌ, ªÀÄvÀÄÛ CtÚA¢gÀ ªÉÄÃ¯É £À£ÀUÉ SÁå¯ï DVgÀĪÀzÀjAzÀ £Á£ÀÄ C§ÄÝ® gÉúÁ£ï ¸ËzÁUÀgÀ FvÀ¤AzÀ EAzÀÄ¢£ÁAPÀ 27/07/2017 gÀAzÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ, C§ÄÝ® gÉúÁ£À ¸ËzÁUÀgï FvÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ©qÀzÉ EgÀĪÁUÀ, DvÀ£ÉÆA¢UÉ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ, £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ, vÁ¬ÄªÀAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹PÉÆAqÀÄ F ªÉÄð£À J¯Áè «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹gÀÄvÉÛãÉ.    PÁgÀt, C§ÄÝ® gÉúÁ£ï ¸ËzÁUÀgÀ FvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®Q EgÀĪÀÅzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ, d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÊzÁæ¨Á¢¤AzÀ ªÀPÁgÁ¨ÁzÀ, ¯ÁvÀÆgÀ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è wgÀÄUÁr¹PÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀzÀ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢ ¥sÀ¬ÄêÀiÁ ¨Á£ÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀÆ«Ä£À°è PÀÆr ºÁQ ¢£Á®Ä ºÀUÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ gÁwæAiÀÄ£ÀßzÉ ¸ÀvÀvÀªÁV d§gÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÁåZÁgÀªÉ¸ÉV fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ ¤d«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt°è PÀ®A. 376(2) (J£ï) 342 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 4, 6, 17 ¥ÉÆÃPÉÆìà DPïÖ £ÉÃzÀÝÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀ®AUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ದಿನಾಂಕ:27/07/2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಇಬ್ಬರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸದರಿಯವರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವರದಿಯಾದ  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:27/07/2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಕುರಿತು ಹೊರಟು ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ, ಗಂಗಾನಗರ ಕ್ರಾಸ, ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಟೆಂಪಲ, ಧನಗರಗಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ಮಾಡಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಕಟ್ಟಾ ಹತ್ತಿರ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ನಾಗದೇವತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಹುಡುಗರು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಬರುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ತಾವು ಇರುವದನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಸದರಿಯವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಿ  ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಂಜಸವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು 1)ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ ಪರೀಟ ವ:28 ವರ್ಷ ಸಾ:ಭವಾನಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ 2)ನರೇಶ ತಂದೆ ದಿಗಂಬರ ಪ್ರಸಾದ ದುಬೆ ವ:22 ವರ್ಷ ಸಾ:ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಜ್ಞೆಯ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಠಾಣೆಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಪಾಧಿತರ ವಿರುದ್ದ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.168/2017 ಕಲಂ:109 ಸಿಆರ್‌ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ  ವರದಿ.

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ದಿನಾಂಕ:27/07/2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸ.ತರ್ಫೇ ಕಿಶೋರ ಪಿಸಿ.1010 ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಕಲಬುರಗಿರವರು  ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:27/07/2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯ ಕುರಿತು ಹೊರಟು ಅಗ್ರೀಕಲ್ಚರ ಲೇ ಔಟ. ಹೊಡ್ಡಿನ ಮನಿ ಲೇಔಟ, ಬಾಳೆ ಲೇಔಟ, ಜೆ.ಆರ್‌ ನಗರ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿ 11.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಗುಡಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಬಳಿಚಕ್ರ ವ:20 ವರ್ಷ ಸಾ:ರಾಜುಗಾಂಧಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಂಜಸವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಜ್ಞೆಯ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ದ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.169/17 ಕಲಂ:109 ಸಿಆರ್‌ಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ  ವರದಿ.