POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

07 February 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÉÆÃlÌgÀ, ¸Á|| ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05/02/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà, ¸ÀgÀqÀV, ªÀÄ°è ¸ÀgÀqÀV, ¸ÀAdÄ@CAdÄ vÀAzÉ ªÀįÉñÀ vÉUÀ£ÀÆgÀ, C±ÉÆÃPÀ, ¸ÀA§tÚ ªÁ°PÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è dA¨É, ZÁPÀÄ, ZÀÆj »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ §AzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¸ÀÄ«ÄvÁæ EªÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ zÀÆIÄG ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :

D¼ÀAzÀ oÁuÉ : :²æÃ, ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨sÀÄvÁ¼É UÉÆÃqÀPÉ ¸Á|| ¸ÁªÀ¼ÉñÀÝgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉõÁä UÀAqÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ gÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸Á|| ¸ÁªÀ¼ÉñÀégÀ UÁæªÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 05-02-2010 gÀAzÀÄ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ±ÀSÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV