POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

14 May 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ªÀiÁr, ¥ÉưøÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ©üªÀÄ¥Àà ¹ºÉZï.¹ 316 C±ÉÆPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ ¦PÉÃnAUï PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAvÉÆõÀ mÁQÃ¸ï ¥ÀPÀÌzÀ «AqÀ¸Àgï ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ ¦PÉÃnAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æêÀÄw ªÀÄzsÀÄgÀ«ÃuÁ rªÁAiÀiï. J¸ï.¦. gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀqÀ 4d£ÀgÀÄ §AzÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ £À£Àß ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÉmÉÆæðAUï zÀ°èzÀÝ ¸Á¬Ä§tÚ J.J¸ï.L ºÁUÀÆ vÁAiÀÄtÚ J.J¸ï.L gÀªÀjUÉ ºÉýzÉ DUÀ CªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ ¥Àæ¢Ã¥À PÀÄ®PÀtÂ𠦹, §¸ï¸ÁÖöåAqï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ºÀtªÀÄAvÀ ¦¹ gÀªÀgÉÆA¢UÉ «AqÀìgÀ ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀgÀÄ DUÀ PÀ¦¯ï ¯ÁqÀÓ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ ºÉý J®ègÀÄ PÀ¦¯Á ¯ÁqÀÓ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÀA¢AiÀÄ°è ºÉÆÃV rªÁAiÀiï. J¸ï.¦. ªÉÄÃqÀA gÀªÀgÀ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀqÀ 4 d£ÀgÀÄ ¤AwzÀÝgÀÄ DWÀ vÁAiÀÄtÚ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ¥ÉưøÀjUÉ ºÉÆr¢¢Ýj ? JAzÀÄ «ZÁj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀjUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉʬÄÝzÀÄÝÝ C®èzÉà J.J¸ï.L. vÁAiÀÄtÚ gÀªÀjUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ J®èjUÀÆ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÉêÀÅ. CµÀÖgÀ°è ²æêÀÄw ªÀÄzsÀÄgÀ«ÃuÁ rªÁAiÀiï. J¸ï.¦. ªÉÄÃqÀA gÀªÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÉưøÀ£ÀªÀjUÉ zÀ¨Á¬Ä¹zÁÝgÉ. CzÉà ªÉüÉUÉ rªÁAiÀiï.J¸ï.¦. ªÉÄÃqÀA gÀªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÉÄÃ¯É «ÃgÀ¨sÀzÀæ FvÀ£ÀÄ ¸Á¬Ä§tÚ EªÀjUÉ eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉʬÄÝgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ rªÁAiÀiï.J¸ï.¦. ªÉÄÃqÀA gÀªÀgÀÄ ¦.L. ¸ÁºÉ§gÀ ZÉA§gÀ£À°è vÀ£Àß UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ ºÁUÀÆ G½zÀ 4 d£ÀjUÉ PÉÆAr ºÁQ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ «ÄÃrAiÀiÁzÀªÀjUÉ M¼ÀUÉ §gÀzÀ ºÁUÉ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA. PÉJ-32 f-663 gÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ M¬ÄÝgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÝ «ÃgÀ¨sÀzÀæ ¸ÀAUÀqÀ 4 d£ÀjUÉ rªÁAiÀiï.J¸ï.¦. ªÀÄzsÀÄgÀ«ÃuÁ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.