POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

08 December 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :²æà ¨Á®ZÀAzÀæ vÀAzÉ AiÀıÀéAvÀ¥Áà AiÀÄAPÀn ¸Á|| ºÁgÀÄw ºÀqÀV® vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 7-12-10 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V PÉÆAqÁVzÁÝUÀ gÁwæ 1.00 J.JªÀiïPÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgɬÄj CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ ¨ÁV®Ä vÀgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÉÆgÀUÀqÉ MlÄÖ 4 d£ÀgÀÄ EzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄÄRPÉÌ PÀjAiÀÄ ¥ÀnÖ PÀnÖPÉÆArzÀÄÝ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ £ÀÄVÎ, £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, C®ªÀiÁj MqÉzÀÄ D®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1 vÉÆ¯É vÁ½ ¸ÀgÀ, 1/2 vÉÆ¯É GAUÀÄgÀ, 1/2 vÉÆ¯É dĪÀÄQ ªÀÄvÀÄÛ 12 vÉÆ¯É ¨É½î »ÃUÉ MlÄÖ ` 43600/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr d§zÀ¹Û¬ÄAzÀ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ avÀæ±ÉÃRgÀ ªÁ° ¸ÁB «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß CAUÀrAiÀÄ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 15 PÁl£À UÉÆ®Ø «£ÀßgÀ CqÀÄUÉ JuÉÚ CAzÁdÄ ` 16000/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.