POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

04 August 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES.

£É¯ÉÆÃV ¥ÉưøÀ oÁuÉ:
¢:-3/8/09 2 ¦JªÀiïPÉ̲æà UÀÄgÀĨÁ¬Ä UÀA/ zÉêÉAzÀæ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ªÀ:40 G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:PÉÆAqÀUÀƽ vÁ: eÉêÀVð f: UÀÄ®§UÁð¦AiÀiÁð¢zÁ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd ºÀÆUÁgÀ ¸Á: AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ EªÀ¤UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆlÖzÀÄÝ 2 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ®UÀßzÀ MAzÀÄ ªÀµÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è,¸ÀjAiÀiÁV®è CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ ¢:3-8-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄ CzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ, ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/09 PÀ®A 498(J) 306 ¸ÀA/34 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÉÆÃV ¥ÉưøÀ oÁuÉ:
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-09-2009 gÀAzÀÄ 5 ¦JA PÉÌ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀÆ«ð UÀAqÀ dAiÉÄñÀPÀĪÀiÁgÀ ¹vÁ¥ÀgÀ ¸ÁB- ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 03-08-09 gÀAzÀÄ lA.lA. £ÀA. PÉJ-33-5599 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ UÉÆÃV eÁvÉæUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÉÆÃV PÉ.E.©. ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀgÀĤAzÀ lA.lA. £ÀA. PÉJ-33-6432 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä lA.lA. UÉ §®ªÁV rQÌ ¥ÀqɬĹ £À£Àß §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß lA.lA. C£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ ªÀiÁ£À¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ ¸ÀªÀÄzÀ ¸ÁB- UÉÆV(PÉ) EªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽî CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀaÑ£À.J¸ï. ZÀ®ªÁ¢ ¦J¸ïL EªÀgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 134(J&©),187 LJA« DåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:03/08/096 gÀAzÀÄ CfðzÁgÀgÁzÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ºÉÊ ¸Á:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §ÆªÀÄgÉrØ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁrUÉ ¥ÀqÉzÀÄ CzÀgÀ°è vÁ£ÀÄ ºÉÆðUÉ AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ mÉîgÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è MlÄÖ 16 d£ÀgÀÄ PÉ®¸ÀUÁgÀjzÀÄÝ vÁ£ÀÄ F PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß 13 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É.¤£Éß ¢£ÁAPÀ:03/08/09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ vÀ£Àß CAUÀrUÉ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvÀÛ ¸ÀàµÀð¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ªÀĶ£ï,¥sÁå£ÀÄ.PËAlgï,UÁè¸ï ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd£ÀPÀgÀÄ ºÉÆðAiÀÄ®Ä ºÁQzÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q 5 ®PÀëzÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ¥ÀæPÀgÀt 10/09 £ÉßÃzÀzÀ£ÀÄß zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ
PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁæ«ÄÃt
¥ÉưøÀ oÁuÉ:

¢£ÁAPÀ: 3-8-09 gÀAzÀÄ ¨É°îUÉÎ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¨Á¼ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀĮ̥Àà ºÁUÀÆ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃzÉë UÀAqÀ C¥ÁàgÁAiÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¢AzÀ ªÀÄqÀQUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÁªÀgÀUÉÃgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ C°èAzÀ §¹ìUÉ ºÀvÀÄÛªÀ ¸À®ÄªÁV UÀÄ®§UÁð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ zÁlĪÀ PÁ®PÉÌ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¨ÉÆïÉgÉÆà fÃ¥À £ÀA PÉJ 25 J£ï 5195 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FgÀAiÀÄå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á¼ÀªÀÄä EªÀ¼ÀUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CªÀ¼À JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÉÊ §ÄdzÀ ºÀwÛgÀ §®UÁ® PÀ¥sÀUÀAqÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁjUÁAiÀĪÁV §® JzÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ vÀÄvÀÄð aQvÁì «¨sÁUÀzÀ°è ªÉÊzÀågÀÄ G¥ÀZÀj¸ÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á¼ÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ. F §UÉÎ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀÄjPÉÆÃmÁ ¸Á:ªÀÄqÀQ vÁ;D¼ÀAzÀ f: UÀÄ®§UÁð EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/09 PÀ®A. 279 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:
¢£ÁAPÀ 3/08/09 gÀAzÀÄ 2-45 ¦.JªÀiï.PÉÌ avÁÛ¥ÀÄgÀzÀ ¨sÀĪÀ£ÉñÀéj ZËPÀzÀ°èè DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÉÆçgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ.


¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-08-2009gÀAzÀÄ 4.15¦JªÀiïPÉÌ        PÀgÀtV UÁæªÀÄzÀ°è À DgÉÆævÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢, ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÉÆA¢UÉ C§PÁj zÁ½ £Àqɹ »rzÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 10° PÀ¼Àî¨sÀnÖ CQ 300=00gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è 32,34 PÉ.E. DPÀÖ CrAiÀÄ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.