POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

16 March 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ: ²æà £ÀfÃgÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ¥ÀmÉî UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ²æ ¹PÀAzÀgÀ ªÀAiÀÄ|| 70 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-03-2011 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè. ²æà ¹PÀAzÀgï JvÀÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6' zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, zÀÈqÀªÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ. JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¼ÉAiÀÄ ºÀÄtÂÚ£À UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄ mÉÆÃAPÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÀÄtÂÚ£À UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, PÀ£ÀßqÀ, »A¢, ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ. ©½§tÚzÀ £ÉºÀgÀÄ ±Àlð §tÚzÀ ®ÄAV zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÀżÀî zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.