POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

20 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :
²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸Àì¥Áà ©gÁzÀgÀ ¸Á|| zsÀ£ÀéAvÀj PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼Á PÀĪÀiÁj GµÁ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ. 11-01-2011 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA.PÉÌ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ. (PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀVAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ;- JvÀÛgÀ 5
' 3", GzÀÝ£É ªÀÄÄR, ¨É¼Àî£ÉAiÀÄ ªÉÄʧtÚ , ¸ÁzsÀgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ. §®UÀ®èzÉ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà ZÀÄPÉÌ EgÀÄvÀÛzÉ. ©½§tÚzÀ CzÀgÀ°è UÀįÁ© ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ ZÀÄPÉÌAiÀÄļÀî ZÀÄrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É , PÀ£ÀßqÀ , »A¢ , EAVèõÀ ¨ÁµÉ §gÉAiÀÄ®Ä NzÀ®Ä ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ.)

ºÀÄqÀUÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

gÉÆÃeÁ oÁuÉ:
²æà CºÀªÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ SÁeÁ ºÀĸÉãÀ ¸Á|| ©¯Á¯Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀĺÀªÀÄzÀ U˸À EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-01-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÆ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ. ( ºÀÄqÀUÀ£À ZÀºÀgÉ ¸ÁzÀPÀ¥ÀÄà §tÚ, vɼÀî£ÉAiÀÄ zÉúÀ ªÀ|| 16 ªÀµÀð JvÀÛgÀ|| 5
'8'' §®¨sÁUÀzÀ ¨sÁ¬ÄUÉ ¥ÁågÀ¯Éʹ¸ï DVgÀÄvÀÛzÉ. GzÀÄð ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¤Ã° fãÀì ¥ÁåAl PÉA¥ÀÄ ZÉPÀÌ ±Àlð, PÀ£ÀßqÀPÀ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.)