POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

13 January 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á|| ²æñÉÊ® £ÀUÀgÀ ªÀiÁPÁ ¯ÉÃOl §qÁªÀuÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä ¸ÀºÉÆzÀgÀ ªÀiÁªÀ ¥Àæ¢Ã¥À D¼ÀAzÀPÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀzÀ°è ¤°è¹zÀ £À£Àß ºÉÆgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ £ÀA. PÉJ 32 PÀÆå 492 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£É PÀA¥ËAqÀ UÉÃn£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :²æà AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà ²ªÀÅ¥ÀÆgÀ ¸Á|| AiÀiÁUÀ¥ÀÆgÀ vÁ|| avÁÛ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁ¼ÀªÀÄä EªÀ½UÉ FUÀ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §¸Àì¥Àà UÀÄqÀÆgÀ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ CªÀ¼À CvÉÛ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ CAiÀÄå¥Àà ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄ®è¥Àà, £Á¢¤ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ §¸Àì¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ PÁ¼ÀªÀÄä EªÀ½UÉ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. FUÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgɯÁè ¸ÉÃj PÁ¼ÀªÀÄä½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸Á¬Ä §¸Àì¥Àà¤UÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉ ¢|| 11-01-11 gÀAzÀÄ PÁ¼ÀªÀÄä EªÀ½UÉ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ CvÉÛ, ªÉÄÊzÀÄ£À, £Á¢¤ MnÖUÉ ¸ÉÃj ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.