POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

18 November 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà DªÀAlV ¸Á|| DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ CA§jõÀ L.n.L «zÁåyð EvÀ£ÀÄ PÁ¯ÉÃd¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ ElÄÖ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£Á; ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆr CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.