POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

23 August 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ £ÀA©¹ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :PÀÄ. ¸ÀĤÃvÁ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà G¥ÁàgÀ ¸Á: gÀAeÉÆüÀ EªÀjUɸÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ VgÁåuÁÚ £Á¬ÄPÉÆr EªÀ£ÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzsÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¦æÃw ªÀiÁr DUÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀ£ÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzsÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆ CAvÁ ºÉýzÀgÉ CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ ªÀÄzsÀĪÉAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¤£ÀUÉ ªÀÄzsÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÀÛ£É CAvÁ ºÉývÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®è¢zÁÝUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ £ÀA©¹ £ÀªÀÄä zÉêÀgÀ PÉÆuÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £À£ÀUÉ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 22-08-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀAvÉƵÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÁUÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄzsÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ¢¯Áè £À£ÀUÉ ªÀÄgÉvÀÄ ©qÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ R¯Á¸À ªÀiÁr eÉÊ°UÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 22-08-2010 gÀAzÀÄ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉAPÉƨÁgÁªÀ GvÀÛgÀPÀgÀ, ¸ÁB gÉêÀt¹zÉÝñÀégÀ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ QgÀtPÀĪÀiÁgÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀzÀA¨Á QgÀuÁ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 32 8442 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 21-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà PÁgÀwPÀ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ £Á¬ÄPÉÆr ¸Á:avÁÛ¥ÀÆgÀ, gÁdÄ, C¥Áàf, «ÃgÀ±ÉnÖ, ²æäªÁ¸À, ¸ÀAUÁgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ J®ègÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ PÉÆæÃdgÀ £ÀA PÉJ-49 JA-604 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©ÃzÀgÀ¤AzÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ aA¢ §¸ÀªÀtÚ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ E¼ÀÄPÀ®°è ªÀiÁºÁzÉêÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ NªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV PÉlÄÖ ¤AvÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39 966 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ gÁdÄ, C¥Áàf ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁºÁzÉêÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÉÆèÉʯï£À°è ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ. ºÉÆêÀÄðd ¢AiÀiÁgÀ vÀAzÉ ±Á¨sÀPÁë UÉÆÃmÁè, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA:3-966/4 CvÀÛgÀ PÀA¥ËAqÀ UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ dgɹÖãÀ@eÉj EªÀ½UÉ CªÀgÀ JzÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ D¼ÀAzÀPÀgï EªÀ£ÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C²èÃ¯ï ±À§ÝUÀ¼À J¸ï.JªÀiï.J¸ï PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀ ºÁUÉ vÀ£ÉÆßA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀĪÀAvÉ dj¹Öãï@eÉj EªÀ½UÉ ºÉzÀjPÉ ºÁPÀĪÀzÀÄ F «µÀAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ UÉÆvÁÛV ªÀÄÄAzÉ F jÃw ªÀiÁvÁqÀzÀAvÉ «£ÉÆÃzÀ¤UÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉýzÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¨sÁªÀavÀæUÀ¼ÀÄ PÉÆlÄÖ ¹ªÀiï PÁqÀðUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D ¹ªÀiï PÁqÀðUÀ½AzÀ J¸ï.JªÀiï.J¸ï PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀzÀÄ C²èÃ¯ï ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®èjUÀÄ £Á£Á jÃw¬ÄAzÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.