POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

18 March 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Áå gÉÆÃeÁ ¸Á: ªÀÄgÀvÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÀUÀªÁ£À ¥ÀAZÀgÀ CArAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀ¥Áà ªÀıÀUÀ¯ï ¸Á: ªÀÄgÀvÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ »A¢£À ªÉʵÀåªÀÄ¢AzÀ PÉÆnð£À°è ¸ÁQë PÉÆmÉÖ CAzÀægÉà £ÉÆÃqÀÄ CAvÁ CAV »rzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 16-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀȵÁÚ ¨sÁUÀå d® ªÀÄAqÀ½ ¥ÀA¥ÀºË¹£À°è EgÀĪÀ MG PÁAmÉÃPÀÖ 2 vÁªÀÄæzÀ vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ C. Q. 10,000/- gÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÀ¼ÀĪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà C¯Áè ¥ÀmÉî vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§ ¸Á; ¹zÁß¼À gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà gÀ«±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà CAPÉÆÃt ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ¸ÉÃqÀA gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð ¢£ÁAPÀ 10-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß PÉÃAzÀæ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð D¦üøÀUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà®qÀgÀ £ÀA PÉJ-04 EAiÀÄÄ-2659 C.Q. 25,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. E°èAiÀÄvÀ£ÀPÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ. ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 17-03-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀzÀ°è À £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨ÉÆÃQ G: PÉ.E.©. ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ï ¸Á: UÀAUÁ£ÀUÀgÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ G¼ÁîUÀrØ ªÀiÁPÉÃðl UÉÆÃzÁªÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¹.¹. gÉÆÃr£À°è §gÀĪÁUÀ DvÀ£À »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è NrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹ ªÉÄïÉÀ ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ £ÁUÀ¥Àà ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æà ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ¨ÉÆÃQ EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.