POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

14 February 2010

GULBARGA DIST. REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 13-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É UÀÄ®§UÁð- ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸À¥sÁj zsÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ, UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ ºÉÆgÀl J£ïEPÉJ¸ïDgïn¹ £ÀA PÉJ 32 J¥ï 965 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß EZÉÃgÀ UÀÆqïì mÉA¥ÉƪÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ £À¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¹ìUÉ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹ zÀÝjAzÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ & EZÉÃj UÀÆqïìzÀ°è EzÀÝAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ PÉÆýUÀ¼ÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 13-02-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ²æà C¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ ¸Á: gÁfêÀ UÁA¢ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÉƪÀÄäUÀ C¤Ã® PÀĪÀiÁgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦Ã®Ögï ¨Éqï PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ §A§Ä §eÁgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 39/ JZï 3482 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ¢AzÀ & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÁ¼ÀV oÁuÉ :ªÀļÀUÀ
(PÉ) UÁæªÀÄzÀ
¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÉ PÉÆvÀÛ¯ï §¸ÀªÉñÀégï ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÉÃqÀA gÀªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À PÀ°PÉUÁV ¤ÃrzÀ
'acer' PÀA¥À¤AiÀÄ £Á®ÄÌ PÀA¥ÀÆålgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ EAqÉ£ï UÁå¸ï ¹°AqÀgï C.Q:86000 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12,13/02/2010 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ±Á¯ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀzÀ PÉÊ ºÁUÀÆ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà £ÀgÀ¹AºÀgÁªÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄÄRåUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À.».¥Áæ.±Á¯É ªÀļÀUÀ(PÉ) ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÁ¼ÀV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ : ²æà ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ RĨÁ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ RĨÁ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 1-8 PÉ.©.J£ï. D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11.02.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£Àß vÀ£Àß L¸ÀQæêÀiï CArAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzsÁå£À GlPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ®Ä ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt, EAzÀÄ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-32 PÀÆå-3082 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æà RÄgÀ¨Á£ï ºÀĸÉãï jPÀªÀj D¦üøÀgï ©gÀzÉêÀ ¥sÉÊ£Á£Àì ¥Áæ.°«ÄmÉqï ªÀĺÁ®Qëöäà ¯ÉÃOl UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ 2008£Éà ¸Á°£À°è CPÀÛgÀ¥Á±Á vÀAzÉ AiÀiÁPÀÆ¨ï ¸Á¨ï ¸Á:©¯Á¯Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA:PÉJ32, J:5268 EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 2,00,000/- gÀÆ.(JgÀqÀÄ ®PÀë) ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ:7-9-2009jAzÀ ¥Àæw wAUÀ¼À PÀlÖ¨ÉÃPÁzÀ ¸Á®zÀ PÀAvÀÄ PÀlÖzÉÃ, ªÀÄvÀÄÛ ©gÀzÉêÀ ¥sÉÊ£Á£ÀìUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉà ¸ÀzÀj ¯Áj ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¥sÉÊ£Á£ÀìUÉ vÀÄA§¨ÉÃPÁzÀ 1,55,550/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¸ÀéAvÀPÉÌ §¼À¹PÉÆAqÀÄ, £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ¥sÉÊ£Á£ÀìUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§¹UÉ PÀ®Äè ºÉÆqÉzÀÄ ®ÄPÁì£ÀÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà CAUÀr §¸À £ÀA PÉ.J.32 J¥ï 1588 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á||avÁÛ¥ÀÆgÀ §¸Àì r¥ÉÆà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ±ÀºÁ¨ÁzÀ §¸À줯ÁÝtzÀ°è §¸Àì £ÀA PÉJ 32 J¥sï.1588 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹zÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà 5-6 d£ÀgÀ QrUÉrUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ §¹ìUÉ PÀ®Äè vÀÆgÁlªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À MqÉzÀÄ CAzÁdÄ 15,000/- gÀÆ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨ÁPÀgÀ ºÀÆUÁgÀ G||§¸Àì £ÀA PÉ.J.32 J¥sï 1161 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á||D®ÆgÀ vÁ||D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-02-2010 gÀAzÀÄ 10-30 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß §¸Àì £ÀA PÉ.J. 32 J¥sï 1161 £ÉÃzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Áà ¥ÀªÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ 9 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ ±ÀºÁ¨ÁzsÀ EªÀgÀÄ PÀ®Äè vÀÆgÁlªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊqÀ UÁè¸À MqÉzÀÄ CAzÁdÄ 9000/- gÀÆ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¤Ã®ºÀ½î ¸Á|| avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ EªÀ½UÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÉÃAzsÀæ¥Àà AiÀÄ®UÁgÀ ¸Á|| ºÉÆýPÀlÖ avÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 13-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤£Àß ªÉƨÉÊ® £ÀA§gÀ PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀÄÝ ¤£ÀUÁåPÉ ªÉƨÉÊ® £ÀA§gÀ ¨ÉÃPÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ¨ÉzÀj¹ PÀ½¹zÀÄÝ PÀ¥ÀqÁ ¨ÁeÁgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀzÀ°è vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®Ä ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè. R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

E¹àÃl dÄeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ 8 d£ÀgÀ §AzsÀ£À :-

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 13-2-2010 gÀAzÀÄ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÇ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉÖÃmï Dl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 8 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 755/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ°è ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ºÉÆÃqÀ¯ï ¸Á|| UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§jUÉ ¢£ÁAPÀ: 27/01/2010 9880888020 £ÉÃzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA: 8095751605 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¥Àæw¢£À CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ NqÁrzÀgÉ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛãÉ, £À£ÀUÉ ºÀt CAzÀgÉ ºÀ¥ÁÛ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

eÉêÀVð oÁuÉ : ²æà ¥ÀæªÉÆÃzÀ ªÀÄÄvÁ°PÀ ²æà gÁªÀÄ ¸ÉÃ£É UËgÀªÁzÀåPÀëgÀÄ ¥ÉæëÄUÀ¼À ¢£À DZÀgÀuÉ «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀtð ªÁ»¤AiÀĪÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è K¥Àðr¹zÀÝ ''¥ÉæêÀÄAiÀÄÄzsÀÞ'' «ZÁgÀUÉÆö×AiÀÄ°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÁAUÉæøÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ªÀÄÄvÁ°PÀgÀ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀĹ §½zÀ »£ÉßAiÀÄ°è ¸ÀzÀgÀ WÀl£É RAr¹ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ gÁeÁåzÁAvÀå §AzÀ PÀgÉ ¤ÃrzÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è EAzÀÄ ¢:13-02-2010 gÀAzÀÄ ²æà gÁªÀĸÉãÉAiÀÄ vÁ®ÆPÁ CzÀåPÀëgÁzÀ ²æà «gÉñÀ ¥Ánïï PÀnÖ¸ÀAUÁ« EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è eÉêÀVð ¥ÀlÖtzÀ ¹AzÀV PÁæ¸ï gÉÆÃr£À°è UÀÄA¥ÁV ¤AwzÀÄÝ, PÀ£ÁðlPÀ §AzÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀV ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û¥Á¹ÛUÉ ºÁ¤AiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ PÁ¥Á¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà C»PÀvÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ£ÀqÉAiÀĨÁgÀzÉAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ²æà «gÉñÀ ¥ÁnÃ¯ï ²æà gÁªÀĸÉãÉAiÀÄ vÁ®ÆPÁ CzÀåPÀëgÀÄ eÉêÀVð EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ 8 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

ZËPÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 13-02-2010 gÀAzÀÄ ¨ÁAqɧeÁgÀzÀ vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉðlzÀ PÀªÀiÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀPÀð±ÀzsÀé¤AiÀÄ°è MzÀgÁqÀÄvÁÛ , ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ®PÀëößt CªÀzÀÄvÀ ¸Á. ¸ÀĨsÁµÀ£ÀUÀgÀ ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀjUÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÐÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.