POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

08 February 2017

Kalaburagi District Reported Crimes.

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :  ¢£ÁAPÀ   06.02/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÀå¢zÁgÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ PÁ²gÁAiÀÄ QgÀtV ¸Á //  w¼ÀUÀƼÀ vÁf// PÀ®§ÄgÀV     ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀ Rjâ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§zÀνAzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ C¥sÀgÁzsÀ DgÉÆævÀ F±À¥Áà vÀAzÉ  ±ÁgÀt¥Áà  PÀªÀ®V ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÄß £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸Á// J®ègÀÆ w¼ÀUÀƼÀ.