POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

20 October 2015

Kalaburagi District Reported Crimes.

¸ÀAZÁj oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 19-10-15 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÀäzÀ E¥sÁð£À EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-33-E-6342 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÀ.n.N PÁæ¸À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ   CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄj£À gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛÃgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÁ£ÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ©zÀÄÝ vɯÉUÉ ¥ÉlÄÖ, §® ªÉÄ°Q£À ºÀwÛÃgÀ ¨sÁj ¥ÉlÄ JgÀqÀÄ ºÀÄ©âUÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀĺÉÆA¢ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ   ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ C¥ÀWÁvÀz°è DzÀ UÁAiÀÄzÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ gÁwæ 8-15 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.