POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

16 April 2010

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà CA§jñÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ PÉÆAqÁ, ¸Á|| £ÉºÀgÀÄ PÁ¯ÉÆä ªÀÄ£É £ÀA: 47, §®©üêÉÄñÀégÀ ¤®AiÀÄ, eÉêÀVð gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄ D£ÀAzÀ D®ªÉÄîPÀgï E§âgÀÄ NA £ÀUÀgÀzÀ°èzÁÝUÀ ªÀÄ®Äè ºÁ®Ä ªÀiÁgÀĪÀªÀ£ÀÄ D£ÀAzÀ£À ªÉƨÉÊ®UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤£ÉÆßA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ EzÉà CA¨ÉÃqÀÌgÀ ºÁ¸ÉÖîUÉ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ºÁ¸ÉÖîUÉ ºÉÆÃzÁUÀ 1) ªÀÄ®Äè ºÁ®Ä ªÀiÁgÀĪÀªÀ£ÀÄ, 2) ²ªÀÅ, 3) UËvÀªÀÄ, 4) GzÀAiÀÄ, 5) zÀ±ÀªÀAvÀ, 6) R°Ã® ºÀªÀiÁ®ªÁr ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÆß 3-4 d£ÀgÀÄ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÉ®ègÀÄ £ÀªÀÄUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ºÁ¸ÉÖî£À 2£Éà CAvÀ¹Û£À°ègÀĪÀ MAzÀÄ gÀÆ«Ä£À°è ºÁQ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ, PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉAPÀuÁÚ CªÀÄätUÀrØ ¸Á; C®ÆègÀ(©) gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-04-2010 gÀAzÀÄ PÁVuÁ zsÁ¨sÁzÀ°è UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ HlPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ ¸ÉÆAqÉgï EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £ÀªÉÆäA¢UÉ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjªÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÃqÀAPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §lUÉÃgÁ (PÉ) UÉÃmï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀĪÉÄÃ¯É ¤AwÛzÁÝUÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ ¸ÉÆAqÉgï EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ £ÉÆÃr C°èAiÉÄà UÉÃl ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV gÉÊ¥sÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ gÉÊ¥sÀ¯ïzÀ°è MAzÀÄ UÀÄAqÀÄ ºÁQ £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¥sÉÊAiÀÄgï ªÀiÁrzÀ£ÀÄ DUÀ UÀÄAqÀÄ £À£ÀUÉ vÁPÀzÉ ªÉÄîPÉÌ ºÉÆVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀÄgÀPÀÄAmÁ oÁuÉ :²æÃ
QæµÁÚgÉrØ vÀAzÉ UÀÄAqÁgÉrØ alÖ¥À£ÀÆgÀ ¸Á||ºÉÊAiÀiÁ¼À vÁ|| ¸ÉÃqÀA. EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CwÛUÉ ±ÁgÀzsÁgÉrØ @ D®ªÉ®èªÀÄä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÉrØ ¸Á|| ºÉÊAiÀiÁ¼À vÁ|| ¸ÉÃqÀA EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß H¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä PÀnÖUÉ £ÉÃV®£ÀÄß ¨ÉÃqÀ®Ä £Á£ÀÄ ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ CªÀ¼À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ £ÉÃV® ¥Á£Á¢AzÀ £À£Àß JqÀUÀqÉAiÀÄ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀÄgÀPÀÄAmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà UÉÆïÁè¼À¥Àà vÀAzÉ.PÉAZÀ¥Àà PÉgÀlV ¸Á; ªÀÄAzÉêÁ® ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà UÀqÀØzÀ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á; J®ÆègÀ ªÀÄAzÉêÁ® gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆîzÀ ¨ÁAzÁj£À «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 15-04-2010 gÀAzÀÄ PÀ©âtUÁt ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉƦvÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÉÊ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà zÁåªÀ¥Àà gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà PÉgÀlV ¸Á; ªÀÄAzÉêÁ® gÀªÀjUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÉƯÁè¼ÀÀ¥Àà PÉgÀlV E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á; J®ÆègÀ ªÀÄAzÉêÁ® gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆîzÀ ¨ÁAzÁj£À «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 15-04-2010 gÀAzÀÄ PÀ©âtUÁt ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉƦvÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÉÊ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.