POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

02 April 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É :«µÀ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸Á|| dUÀvï UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ£ÀAzÁ EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆÃmÉÖ ¨ÉÃ£É DUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® SÁ¸ÀV OµÀzsÀ PÀÆr¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀ¢¯Áè. ¢:01-04-11 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà «ÃgÉñÀ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É ºÉý ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀtÄ EªÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄ,Ý G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁj DUÀzÉà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄUÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀĮ̥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ¸ÁBqÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÁBf|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢ :31-03-11 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQ ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ¸À¥Àà¼ÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸À¥Àà¼À PÉý £ÉÆÃqÀ¯ÁV, ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 5-6 d£À PÀ¼ÀîgÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ CAvÁ aÃgÁqÀÄvÁÛ ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁUÀ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀĪÀ ¸À¥Àà¼À PÉý £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ §¸À¥Áà MqÀØ£ÀPÉÃj J®ègÀÆ JzÀÄÝ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ Nr §A¢zÀÄÝ, PÀ¼ÀîgÀÄ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ°è Nr ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁzÀgÀÄ. ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°ènÖzÀÝ 1) 4 UÁæA. §AUÁgÀzÀ Q«UÉ ºÁPÀĪÀ ªÀiÁn 2) 4 UÁæA zÀ §AUÁgÀzÀ vÁ½AiÀÄ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ 3) 40 UÁæA §AUÁgÀzÀ PÉÆgÀ¼À°è£À WÀAl¸Á® ¸ÀgÀ 4). 2 UÁæA §AUÁgÀzÀ PÀƹ£À ªÀÄÄgÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 1,00,000-00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÄÝ. CµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ UÀt¥Àw PÉÆgɪÉgÀ ªÀÄvÀÄÛ ®QëöäèÁ¬Ä vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀÄ PÀÆqÁ UÁ§jUÉÆAqÀÄ Nr §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVªÉ CAvÁ w½¹zÁUÀ £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀt¥Àw PÉÆgÀªÉgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ 1) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ vÁ½AiÀÄ UÀÄAr£À ¸ÀgÀ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ®QëöäèÁ¬Ä vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥ÉmÉÖUÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ 1) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ fÃgÁªÀÄt 2) 4 UÁæA §AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀÄQ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 5-6 d£À PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ dUÀ¯ÉèÃ¥Àà £É¯ÉÆÃV ¸Á|| ¸ÉÆ£Àß gÀªÀgÀÄ,¢: 31-3-11 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀUÀ®Ä ºÉÆwÛ£À°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QðvÉUÉzÀÄ læAPÀ£À°èzÀÝ 1) 1 §AUÁgÀzÀ ¨sÉÆÃgÀªÀļÀ 1 vÉÆ° 2) CzsÀð vÉÆïÉAiÀÄ fgÀªÀÄt ¸ÀgÀ 3) CzsÀð vÉÆïÉAiÀÄ nPÉÌ ¸ÀgÀ 4) 46,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ, »ÃUÉ MlÄÖ 77000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.