POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

12 March 2016

Kalaburagi District Reported Crimes.

UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ  : ¢£ÁAPÀ 11-03-16 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Áé«Ä ¸ÀªÀÄxÀð ºÀwÛgÀ PÀ®§ÄgÀV-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÉÄãÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 70 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À §¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ®§ÄgÀV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32 EJ¥ï-5442 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß  CwªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀªÀ£Éà ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ  rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ 108 CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ MAiÀÄÄåªÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è gÁwæ 09:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉÉ. PÁgÀt »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32 EJ¥ï-5442 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà vÉUÀ£ÀÆgÀ ¸Á:CªÀgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀgÀ¢.