POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

27 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ZËPÀ oÁuÉ :¢. ²æà £ÁUÉñÀ vÀAzÉ zÀvÁÛvÉæAiÀÄ ¨ÉdUÀA ¸Á. D¹¥sÀ UÀAd UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¤°è¹zÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹®égÀ PÀ®gÀzÀ ¸Àà¯ÉAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-32, J®-321, £ÉÃzÀÄÝ C.Q, 18,900/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀUÀgÀzÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄrPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà gÁAiÀÄ¥À½î ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ f¯Áè: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-12-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ UÀÄ®§UÁð PÉÃAzÀæ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀĪÀÄvÁ ¯ÁqïÓ JzÀÄjUÉ ¤°è¹gÀĪÀ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÀÄAqÁ ¸ÉèÃqÀgÀ ¥Àè¸ï KA-36 S-4729 RS- 25,000/- BLACK COLOUR, £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. E°èAiÀÄvÀ£ÀPÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.