POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

25 February 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀĺÁUÁAªÀ oÁuÉ :²æêÀÄw £ÁfÃAiÀiÁ £Ád¤Ã£ï UÀAqÀ JA.r. D¹Ã¥sï JPÁâ¯ï ¸Á|| PÀÄjPÉÆÃmÁ vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ JA.r. D¹Ã¥sï JPÁâ¯ï EªÀgÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀªÉ PÁ®PÉÌ 25000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀ¢üPÀgÁzÀ C¤Ã¸À ¸À«ÄãÁ UÀAqÀ ¤eÁªÉÆâÝãï, ¤eÁªÉÆâÝãï vÀAzÉ ±ÉÃR CºÀäzï JA.r DjÃ¥sï vÀAzÉ ¤eÁªÉÆâÝãï, JªÀÄ.r Cdgï vÀAzÉ ¤eÁªÉÆÃ¢Ã£ï £ÉúÁ ¨ÉÃUÀA ¤eÁªÉÆâÝãï, £ÁfÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ¤eÁªÉÆâÝÃ£ï ¸Á|| J®ègÀÆ PÀÄjPÉÆÃmÁ vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 1,00,000/- gÀÆ. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á , ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ M¥ÀÄàªÀÅ¢®è. CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ. ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ¢: 21-02-11 gÀAzÀÄ gÁwæ £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀA¨sÀ¢PÀgÀÄ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉʬÄÝgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀĺÁUÁAªÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ªÀĺÁAvÀAiÀÄå vÀAzÉ ¨sÀzÀæAiÀÄå ªÀÄoÀ ¸Á|| UÉƧÆâgÀ ªÁr vÁ;f; UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 23-02-11 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è UÉƧÆâgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ²æÃ. gÁZÉÆÃmÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ ¨ÁV® ºÀwÛgÀ EzÀÝ zÉêÀgÀ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀÄArAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ CAzÁdÄ 5000/- gÀÆ. PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀĪÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ
¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà gÁduÁÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄuÁÚ E®PÀ®è, ¸Á|| D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 24-02-11 gÀAzÀÄ £À£Àß n.«í.J¸ï JPïì¯ï ¸ÀÄ¥ÀgÀ £ÀA: PÉJ 32 eÉ 6998  CAzÁdÄ 15,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl ºÀwÛgÀ ¤°è¹ d£ÀvÁ §eÁgÀPÉÌ vÀgÀPÁj vÀgÀ¯ÉAzÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀªÀÄä ªÁºÀ£À ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è, E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.