POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

06 May 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ :-
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮೊಹ್ಮದ ಹನೀಪ್ ತಂದೆ ಸುಲ್ತಾನ ಶೇಖ ಸಾ|| ರಾಮಮೊಹಲ್ಲಾ ಶಹಾಬಾದ ರವರು, ದಿ:04/05/11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಪಿಎಂ ಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿಯಲು ಬಸಸ್ಟಾಂಡ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ವೈನ ಶಾಪಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಬಸಸ್ಟಾಂಡ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರಾದ 1. ರಾಜು ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಜೀನಕೇರಿ 2. ಮಾರುತಿ 3. ಸುನೀಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನಾವು ಕಳ್ಳತನದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸದರಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸಿಯೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತಾ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ರೇಲ್ವೇ ಪಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವು ಜನರು ಬರುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಂಕೆದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ
:
²æêÀÄw ²ªÀ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁ¸À PÀl§gÀ ¸Á|| ºÀÄ«£ÀºÀ½î vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, ¢: 05-05-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14;00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀıÁ£ÀzÀ°è MAzÀÄ PÀgÉAmï n.¹ EzÀÄÝ UÁ½©mÁÖUÀ n.¹ rªÀ¯ï ªÁAiÀÄgÀ PÀqÉ¢zÀÝjAzÀ CzÀjAzÀ ¨ÉAQ QrUÀ¼ÀÄ ¹rzÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ C°è¤AzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ MtVzÀ ºÀÄ®Äè E¢ÝzÀÝjAzÀ ¨ÉAQAiÀiÁV ¥Àjt«Ä¹ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ ºÁQzÀ PÀnÖUÉUÀ½UÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° £À£Àß ªÀÄ£É ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ 55,000/- gÀÆ. ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £Á±ÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽwÛzÀݪÀgÀ §AzsÀ£À :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà ºÀj £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽwÛzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸À.¦ J GP «¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ §¸ÀªÀgÁd. f. vÉð ¦.J¸À.L ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ eÉÆvÉ zÁ½ £Àqɹ 1) ±À²PÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ ªÀÄÄ£À½î ¸Á|| ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ 2) ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À dªÀiÁzÁgÀ 3) ¯ÉÆPÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À dªÀiÁzÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á|| ²æà ºÀj £ÀUÀgÀ ºÀ¼Éà eÉêÀVð gÀ¸ÉÛ UÀÄ®§UÁð 4) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üêÀiÁ±Áå vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á|| §ÄzÀÝ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀAZÀ²Ã® £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, bÉÆÃmÁå ¸Á|| ¥ÀAZÀ²Ã® £ÀUÀgÀ, gÀ« vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ¸Á|| ¥ÀAZÀ²Ã® £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨsÁ¸À ¸Á|| ¥ÀAZÀ²Ã® £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð 3 d£À Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀjAzÀ 1) MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£À £ÀA PÉJ-32 DgÀ-4339 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 520/-3) SÁgÀzÀ ¥ÀÄr 4)JgÀqÀÄ ªÀÄZÀÄÑ UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. F PÀÄjvÀÄ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÀÆUÁgÀ ¸Á|| UÀÄ©â PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ CqÀªÉ¥Áà EªÀ£ÀÄ ¢:24-4-11 gÀAzÀÄ 6-00 JJA PÉÌ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.