POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

26 March 2011

GULBARGA DISTRICT

: ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ :


 

UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ F ¥ÀæPÀluÉ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä G¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ ¨ÁrUÉUÁV vÁªÀÅ ºÉýzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §gÀzÉ wgÀ¸ÁÌgÀ ªÀiÁrzÀgÉ, CAvÀºÀ DmÉÆà ZÁ®PÀgÀ DmÉÆà £ÀA: ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ gËAqÀ £ÀA: £ÉÆÃr w½zÀÄPÉÆAqÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ. CxÀªÁ f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ £À£Àß ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÀA: 9480803501 PÉÌ J¸ï.JªÀiï.J¸ï. ªÀÄÄSÁAvÀgÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. C®èzÉà UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ F PɼÀPÀAqÀ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt C¢üPÁjUÀ¼À ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CxÀªÁ J¸ï.JA.J¸ï. ªÀÄÄSÁAvÀgÀ EAxÀ zÀÆgÀÄ zÁR°¹zÀgÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ DmÉÆà ZÁ®PÀ «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.


 

1) r.J¸ï.¦. (©) G¥À «¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÀA: 9480803521

2) ¦.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÀA: 9480803534

3) ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÀA: 9480803555

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

zÀgÉÆÃqÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :²æêÀÄw zÉêÀQÌ UÀAqÀ ¢|| ±ÀgÀt¥Àà CUÀ¹¨Á¼À ¸Á|| ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ vÁ||eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä UËgÀªÀiÁä ä CtÚ PÉAZÀ¥Àà, CwÛUÉ ¤Ã®ªÀiÁä »ÃUÉ J®ègÀÆ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÉzɪÀÅ £À£Àß CtÚ PÉAZÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 1 UÀAmÉAiÀi ¸ÀĪÀiÁjUÉ 3,4 d£À AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖzÀÝ læAPï d§gÀzÀìw¬ÄAzÀ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀzÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀPÉÌ £À£Àß CtÚ¤UÉ E£ÉÆߧâ dA¨É¬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, £Á£ÀÄ E£ÉÆߧ¤UÉ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ ¸À¥Àà¼À PÉý CªÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, £À«Ää§âjUÉ E£ÉÆߧ⠧AzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß »rAiÀÄ°PÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ lAPï C°èAiÉÄ ©lÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ºÉÆ®zÀ°è Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt : 

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ: ²æÃ.UÉÆîAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå ¹ÃvÁ¼É ¸Á||¨ÉîÆgÀ [PÉ] vÁ|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £À£Àß ºÉÆî ¨sÀÆAAiÀiÁågÀ UÁæªÀÄ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°èzÀÄÝ, CAzÁdÄ 3 JPÀgÉAiÀĵÀÄÖ PÀ§Äâ  ¨É¼É¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 24/03/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj PÀ©â£À ºÉÆ®PÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° 3 JPÀgÉ PÀ©â£À ¨É¼É ¸ÀÄlÄÖ ¨sÀ¸ÀäªÁV CAzÁdÄ gÀÆ. 40,000/- £Á±ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.. PÁgÀt ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¹UÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛ MzÀV¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÀA¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ZÀAqÀQ ¸Á|| §qÉ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÁvÀ£ÀªÀgÀÄ §qÉ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ£É £À£Àß vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ±À²PÁAvÀ, gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄzÀvÀÛ gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVj CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 25-03-2011 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.