POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

12 January 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw UÀÄAqÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ D®ÆgÀ ¸Á|| ¤Ã®ÆgÀ vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¤Ã®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DzÀ dUÀ¼ÀzÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢: 11-01-11 gÀAzÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ AiÀļÀ¸ÀAV ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 3-4 d£ÀgÀÄ
§AzÀÄ £À£ÀUÉ JzÀÄgÁ½UÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÉêÀÇgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀiÁr¹zÀ PÉøÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸À ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉzÀj¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà PÀ£ÀPÀ ¸Á|| £ÀÆå gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ 1) 50UÁæA §AUÁgÀzÀ ZÀ¥À®ºÁgÀ 2) 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï 3) 10UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ ` 2,09,000/- ªÀiË®åzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.
CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.