POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

01 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀæPÀgÀt :

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ²æêÀÄw ¤ÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀ¥Á¸É ¸ÁB gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ gÁªÉÄñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, gÁªÉÄñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð JA§ÄªÀ£ÉÆA¢UÉ «ªÁºÀªÁVzÀÄÝ, ®UÀßzÀ PÁ®PÉÌ £ÀUÀzÀÄ ºÀt §AUÁgÀ E¤ßvÀgÀ GqÀÄUÉÆgÉ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, E£ÀÆß ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ UÀAqÀ ¸ÀAfªÀPÀĪÀiÁgÀ, CvÉÛ ªÀiÁªÀ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄjUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.