POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

31 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt :-

£ÁgÁAiÀÄ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 29-12-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7-45 UÀAmÉUÉ PÀĪÀiÁj ¸ÉÆãÁ vÀA.ªÀÄ®è¥Àà UÀƽ ,13 ªÀµÀð 7 £Éà vÀgÀUÀw «zsÁå¨sÁå¸À ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ lÆåµÀ£ïUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ CªÀ¼À ªÀÄ£À ªÉÇ°¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀtPÉÆÌüÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ «ªÀgÀ : PÀĪÀiÁj ¸ÉÆãÁ vÀA. ªÀÄ®è¥Àà UÀƽ, 13 ªÀµÀð 7 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð¤, ¸Á : AiÀÄÄ.PÉ.¦.PÁåA¥À £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, 4 ¦üÃl JvÀÛgÀ vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ, £ÉÃgÀ ªÀÄÆUÀÄ, UÉÆâ §tÚ, PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä ¨Á¥À PÀnAUÀ, CUÀ®ªÁzÀ ºÀuÉ, ©½ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢. 30-12-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ PÉ.PÉ. £ÀUÀgÀ NtÂAiÀÄ CA§AiÀÄå EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ¯Á®¥Áà G§¢ ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À C½AiÀÄ CAeÉ¥Áà , vÀļÀeÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ ¤µÉAiÀÄ°è M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £À£Àß UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃV AiÀiÁPÉ dUÀ¼À CqÀÄwÛj ¸ÀjC¯Áè ©qÀj CAvÁ ©r¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ D ªÀÄƪÀgÀÄ CªÀgÀ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ªÀÄƪÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ MwÛ »rzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Á®¥Áà£ÀÄ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°¤AzÀ £À£Àß UÀAqÀ£À (UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ) ¨sÁUÀPÉÌ M¢ÝgÀĪÀjAzÀ UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀvÉۣɥÁà CAvÁ eÉÆj¤AzÀ agÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÉîPÉÌ ©zÁÝUÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀAqÀ£ÀÄ vÉÆgÀr£À ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¨ÉúÀĵÀUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ PÉÆAqÀAªÀÄ¥À°è gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÉÆèÉʯï CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ®PÁëAvÀgÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤ :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ²æà ªÉƺÀäzÀ vÀºÀ¹£À vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ ªÉƺÀ¹£À G:ªÉƨÉÊ® EAlgÀ£Émï PÀA¥ÀÆålgÀ PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄfÃzÀ ZËPÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉƨÉÊ® PÀA¥ÀÆålgÀ CAUÀr §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝÅ. gÁwæ ¢£ÁAPÀ 30-12-09 gÀAzÀÄ 3.30 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÉAiÀÄ ªÁ¸À£É §AzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä £À£Àß CAUÀr M¼ÀUÀqÉ ¨ÉAQ ºÀwÛvÀÄÛ DUÀ £Á£ÀÄ CAUÀrAiÀÄ ±Élgï vÉgÉzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DdÄ ¨ÁdÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ¨ÉAQ Dj¹ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ PÀA¥ÀÆålgÀ ªÀIJ£ÀUÀ¼ÀÄ, ºÉƸÀ ªÉƨÉʯïì 50 ¦¸ÀUÀ¼ÀÄ, ¥sÁPïì ªÀIJ£ÀUÀ¼ÀÄ, ªÉƨÉÊ®UÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÉƨÉÊ® j¥ÉÃj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ºÀ¼É ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ ,¥sÀ¤ðZÀgïì, ¥Áå£À, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 80,000/- gÀÆ, jZÁdð PÁqÀðUÀ¼ÀÄ, eÁdðUÀ¼ÀÄ, ¹ªÀÄPÁqÀðUÀ¼ÀÄ, V¥ïÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ,UÉÆzÉæeï ZÉÃgÀ, J¸ï.n.r. ªÀIJ£ÀUÀ¼ÀÄ,J¯ÉÃQÖçPÀ¯ï ªÉÊjAUÀ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 6,61,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV J¯ÉÃQÖçPÀ¯ï ±Ámï ¸ÀPÀÄðl ¤AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ªÁqÀð£À¤AzÀ «zÁåyð¤AiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®vÁÌgÀ AiÀÄvÀß «zÁåy𤠸ÁªÀÅ :-

aAZÉÆý oÁuÉ :¢. 24-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ZÀAzÁ¥ÀÄgÀzÀ ºÁ¸ÉÖ®zÀ°è ªÀÄ®èªÀÄä vÀAzÉ ªÀiÁ¥ÀuÁÚ §Ä¼Áî EªÀ½UÉ ¸ÀzÀgÀ ºÁ¸ÉÖ¯ï ªÁqÀð£À gÀªÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ£À §¸ÀªÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ EªÀ£ÀÄ §®vÁÌgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹ CªÀ¼ÀÄ ¤gÁPÀj¹zÁUÀ DUÀ CªÀ£ÀÄ F «µÀAiÀÄ d£ÀjUÉ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ CªÀ¼À ªÉÄå ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÄÝ CzÀjAzÀ CªÀ¼À ¸ÀÄnÖzÀÝ®èzÉà CªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉåAiÀÄÄÝ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 29.12.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀiÁ¥ÀuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà §Ä¼Áî eÁ|| ºÀjd£À ¸Á|| aAvÀPÉÆÃl vÁ|| aAZÉÆý EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.