POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

15 January 2010

PRESS NOTE GULBARGA DISTRICT

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :²æà ¥ÀæªÉÆÃzÀ vÀAzÉ dAiÀÄ©üêÀÄ ªÀÄÆ®¨sÁgÀw ¸Á# PÉÆvÀ£À»¥ÀàgÀUÁ EªÀgÀ CfÓAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄÆäj£À CdÄð£À ªÀÄƬÄAzÉ ªÀÄvÀÄÛ §½gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ CA¨ÉÃqÀÌgï PÀmÉÖAiÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è §gÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ w½¸ÀÄ CªÀ£ÀÄ §AzÀgÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉýzÀ «µÀAiÀÄ vÀ£Àß CfÓ vÀ£ÀUÉ ¤£Éß ¸ÁAiÀiÁAPÁ® w½¹zÀÄÝ vÁ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃvÉUÉ Q±À£À PÁA¨Éî,ªÀÄvÀÄÛ §®©üêÀÄ ªÀÄÆ®¨sÁgÀw, PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ CdÄð£À ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄƬÄAzÉ ªÀÄvÀÄÛ §½gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ EvÀgÀgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß CfÓAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉýzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr ¤Ã K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛAiÉÆ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁUÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ¨sÀAUÁj PÉ.J¸À.Dgï.¦. ¦.¹. EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊAiÀÄ°è CgÁªÀÄ E®èzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÉõÀ£À CVzÀPÉÌ ¯ÉÊmï £ËPÀj ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ DzÉò¹zÀPÉÌ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß PÀªÀiÁAqÉAmï gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ D¦üøÀzÀ°è ºÉÆÃV «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀjñÀ Dgï.¦.J¸À.L. ªÀÄvÀÄÛ PÀjêÀÄ ¦¹ EªÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

«zsÁåyð PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ²æêÀÄw zÉêÀQ UÀAqÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ¥ÀÆeÁj ¸Á: C¥ÀàgÀ ªÀÄrØ gÉʯÉéUÉÃl ºÀwÛgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ gÁdÄ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß Dl DqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ UÁ¨ÁjAiÀiÁV CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ 14-01-2010 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉ :²æ ±ÀgÀt¥Àà vÀA; §¸À¥Àà UÀqÉØ£ÉÆÃgÀ ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀ£Á¼À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/01/2010 gÀ gÁwæ 11 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ 13/01/2010 gÀ 4 J.JªÀiï zÀ M¼ÀUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝ 30 ¥Áè¸ÀÖPÀ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 9500=00 QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¥Áè¹ÖPÀ ¥ÉÊ¥À PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À :-

ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉ :13-01-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1.gÀAUÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ zÀÄUÀðuÁÚ ZËPÀ¨Á« ¸Á: DPÀ¼ÀPÀÄA¦ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð 2.±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ ¥ÀÆeÁj ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀ£Á¼À 3.zÀÄUÀð¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á;ªÀÄ£ÀUÀ£Á¼À EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr EªÀjAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ ªÀiÁ®Ä 30 ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 9500=00 d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀjUÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.