POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

30 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ :

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ:29-01-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ªÀiÁ®UÀwÛ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀȵÀÚ¥Áà PÀgÀuÉPÀgÀ ¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ r.J¸À.J¸À. ¸À«Äw avÁÛ¥ÀÆgÀ ±ÁSÉgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr ¦rM ªÀiÁ®UÀwÛ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ »ÃgÀUÀ¥Áà EvÀ£À£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ gÀ¸ÁÛ gÉÆÃPÉÆ ªÀiÁqÀÄvÀÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ ²¹Û£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÝjAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.