POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

05 January 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

¥Éưøï PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æÃ.±ÀAPÀgÀUËqÀ «. ¥ÁnÃ¯ï ¹.¦.L avÁÛ¥ÀÆgÀ ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:2/10 PÀ®A: 302 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉUÁV UÀÄ®§UÁðPÉÌ §AzÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÀªÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß ®Qëöäà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà gÁªÀÇgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ±ÀªÀ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉƼÀîzÀAvÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ°è CqÉvÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ : ²æà ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á: ºÀAzÀæQ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-01-2010 gÀAzÀÄ UÀzÉÝUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 1.ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà PÀ§â°UÉÃgï 2.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà 3.zÉëAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà ¸Á: J®ègÀÆ. ºÀAzÀæQ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀÆrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀgÉ PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 4-1-2010 gÀAzÀÄ ²æà zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀÄ ZÀªÁít ªÀÄvÀÄÛ CtÚ ¸ÀĨsÁµï, ªÀÄvÀÄÛ CgÀÄt, gÁdÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸À®UÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÉÝêÀÅ. DUÀ £ÀªÀÄUÉ ¸À®UÀgÀ vÁAqÁzÀ°è UÉÆëAzÀ gÁoÉÆÃqï EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ CzÉà vÁAqÁzÀ PÁªÉÃj UÀAqÀ ±À²PÁAvÀ (ªÉÆÃwgÁªÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤvÁ EªÀgÀÄ ªÀÄgÀUÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¤Ãj£À mÁQUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ EªÀgÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼Á DVzÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è «oÀ×® vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ, C¤Ã® vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ, ªÉÆÃwgÁªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀįÁ, GªÉÄñï vÀAzÉ UÀt¥Àw, gÀªÉÄñï vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀÄvÀÄÛ UÀt¥Àw vÀAzÉ gÁdÄ PÉÆqÀ° »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÁÝgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.