POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

27 January 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

«±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉ :²æà Ct«ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀtÚ ¸Á|| ºÀ¼É ºÉ¨Áâ¼À vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä ¹zÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¥À®ìgÀ UÁr £ÀA: PÉJ-34 PÀÆå-9275 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¼É ºÉ¨Áâ¼À¢AzÀ UÀÄ®§UÁð PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ®è¨É£ÀÆßgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåzÀ°è AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

D¼ÀAzÀ oÁuÉ : ²æÃ. gÀªÀÄeÁ£À±Á vÀAzÉ ªÉÆ¢£À¸Á§ ¸Á|| D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆâ£À¸Á§ ªÀÄPÁ£ÁzÁgÀ ¸Á|| D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ D¼ÀAzÀzÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ §½AiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ¢éZÀPÀæ ªÁ.£ÀA. PÉ.J-32 JPÀì-4154 ZÁ®PÀ C§ÄÝ®SÁzÀgÀ ¸Á|| D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ rQÌ ¥Àr¹ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÀÁAiÀÄUÉƽ¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¹AUÉ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÁ£ÀÄ UÁågÉÃd ªÀPÀð ±Á¥À ªÀiÁ°PÀ¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30/12/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä PÉ®¸À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ »ÃgÉÆà ºÀÄAqÁ ¸ÉèÃqÀgÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ UÁr £ÀA. PÉ.J-32 Dgï-5565 C||Q|| 30,000/- gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ d°Ã¯ï ¨ÉPÀjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¤°è¹ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.