POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

25 April 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ ±ÀlUÁgÀ ¸Á|| §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä §qÁªÀuÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 20-4-11 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CPÀÌ ±ÀgÀtªÀiÁä PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CA§jõÀ ªÀÄrªÁ¼À EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ±ÀgÀtªÀiÁä¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¦æÃw¸ÀÄvÉÛãÉ. £À£ÉÆßA¢UÉ ¨Á ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. CAvÁ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹zÁUÀ ±ÀgÀtªÀiÁä ¤gÁPÀj¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä «£ÁPÁgÀt ¸ÀvÁ¬Ä¸À¨ÉÃqÁ CAvÁ CAzÀÄzÀPÉÌ ¸ÀzÀgÀ CA§jõÀ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ £À£ÀUÉ CqÀØ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀÆQ¹PÉÆlÄÖ ±ÀgÀtªÀiÁä¼À£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ªÉÆãÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt ¸Á|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß CPÀ̼ÁzÀ ¥ÀzÁäªÀwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¼À UÀAqÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÁUÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¤ªÀÄä CPÀ̤UÉ ©¦, ±ÀÄUÀgÀ ºÉZÁÑV D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà ºÁ¢ vÀ¦à¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, £À£Àß CPÀ̤UÉ ¢:23-4-11 gÀAzÀÄ gÁwæ ²ªÁ£ÀAzÀ FvÀ£ÀÄ gÉêÀt¹zÉÝñÀégÀ PÁ®¤AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß MwÛ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä CPÀ̽UÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ £ÁlPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉƯÉUÉ AiÀÄvÀß :-

eÉêÀVð oÁuÉ :²æà ªÉÆâ£À ¸Á§ vÀAzÉ E¨Áæ»A ¸Á§ ¸Á:eÉÆÃ¥ÀqÀ¥ÀnÖ KjAiÀiÁ eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ E¨Áæ»A, vÁ¬Ä, CtÚ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁå½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ R°Ã® vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ UÀÄvÉÛzÁgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁå½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÀÄ®VzÀ vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzsÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀ mÁªÉð¤AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQ eÉÆUÀÄÎwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÉʬÄAzÀ £À£ÀUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, PÁgÀt DvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.