POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

16 November 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ
:
²æà zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánî ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀÄ f¯Áè vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ²æà ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ f¯Áè vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ «¸ÁÛgÀuÁ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæzÀ°è ªÁZÀªÉÄ£ï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀÄ ¸ÁߣÀPÁÌV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÉÆÖÃgÀ gÀÆ«Ä£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ gÀÆ«Ä£À°èlÖ «ÄPÀìgï UÉæöÊAqÀgï, 3 »vÁÛ½ ¨sÉÆÃUÉÆÃtÂ, 1 »vÁÛ½ mÁQ 5 ºÀvÁÛ¼É ¥ÀgÁvÀ 1 »vÁÛ¼É ¸ÀªÀÄAiÀÄ 2 vÁªÀÄæzÀ PÉÆqÀ, 2 vÁªÀÄæzÀ ºÀAqÉ, 2 »vÁÛ½ Qð »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ ` 26,793/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ CrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :d£ÀvÁ §eÁgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt E®èzÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄ°èPÉÌ ºÉÆÃzÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ C²èÃ¯ï ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÀAvÉ ªÀiÁr ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃw¬ÄAzÀ gËr-UÀÄAqÁ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà zsÀ£Áß ¸Á||©üêÀÄ£ÀUÀgÀ dUÀvï UÀÄ®§UÁð JA¨ÁvÀ£À «gÀÄzÀÞ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.