POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

23 March 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt ;

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ f¥ÀgÉ ¸Á; ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ vÁ; ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f; ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 22/03/2011 gÀAzÀÄ ²ªÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀgÀ CAvÀå¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ CtÚ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-32-PÀ-1220 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄ®§UÁð- ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÉqï ¯ÉÊmï £À£Àß PÀtÂÚUÉ PÀÄQÌ £À£ÀUÉ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ PÁtzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ £À£Àß ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ gÉÆÃqÀ UÁqÀð PÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝgÀÄvÉÛãÉ, £À£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV JzÀÄÝ PÀÆqÀ®Ä §gÀÄwÛ®è, vÀÄA¨Á £ÉÆêÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ ºÉý £À£ÀUÉ ¨ÉÃUÀ£É §gÀ®Ä w½¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt:

ZËPÀ oÁuÉ : ²æà¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀ UÀÄUÀĪÁqÀ ¸Á|| ¸ÀAPÉÃvÀ PÁA¥ÉèÃPÀì ¹n §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.03.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-32-«-5500 C||Q|| 25000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.