POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

01 December 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :²æà ©üêÀıÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á|| gÀAeÉÆüÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À«vÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÉÃqÀA ¸ÀgÀPÁj DAUÀè ±Á¯ÉAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ, ±Á¯É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÀ EªÀgÀ lA-lA £ÀA. PÉJ 32 © 1378 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÉÃqÀA¢AzÀ GjUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß lAlA£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ EªÀÄqÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ¸À«ÄÃ¥À £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ DmÉÆ¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vɯÉUÉ ºÁUÀÄ EvÀgÉ PÀqÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ EªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃqÀAzÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀiÁzÀ ²ªÀgÁd CUÁß¼À EªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ EAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ EvÀ£ÀÄ NrºÉÆVzÀÄÝ F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ®PÀëöätgÁªÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÉgÉ UÁqÀð£À ºÀwÛgÀ ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹zÀ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï+ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 32 Dgï 5326 CAzÁdÄ ` 25,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀ £À£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :²æà ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÉÄÊ®¥Áà R£Áß ¸Á: ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV gÀªÀgÀÄ, ¢: 29-11-2010 gÀAzÀÄ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV UÁæªÀÄzÀ°è d® ¤ªÀÄÆð®£Á AiÉÆÃd£Á CrAiÀÄ°è PÁªÀÄUÁj §UÉÎ ZÀZÉð £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¨sÉÆÃdgÁAiÀÄ £ÀqÀÄUÀnÖ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå ¥ÀæªÉò¹ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ £ÀqÀÄUÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀÅ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ £ÀqÀÄUÀnÖ EªÀgÀ eÉÆvÉUÀÆr ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.