POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

04 September 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð :- ²æÃ.ªÀĺÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀdÓ£À, ¸Á|| ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï £ÀA: JA-32 J-149 CAzÁdÄ ªÀiË®å 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀÝ£ÀÄßJ¸ï.© PÉgÉ UÁqÀð£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ UÁqÀð£À M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ gÁwæ 9:00 §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

eÉêÀÀVð ¥Éưøï oÁuÉ :- ²æà UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á:AiÀļÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¢:18-08-2010 gÀAzÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÀð £ÀA. 139 gÀ°è 2 JPÀgÉ 16 UÀÄAmÉUÉ d«ÄäUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ¹«¯ï zÁªÉ ºÁdgÁw ¸À®ÄªÁV eÉêÀVð ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ°è §¹ìUÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVgÀ ¥ÀmÉïï, CªÀgÀÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ E¨Áæ»A ¥ÀmÉïï, zÀ¸ÀÛUÀj ¥ÀmÉïï, ºÁUÀÆ CªÀ£À vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¥ÀìgÀ ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ¯ÁqÀè¸ï ¥ÀmÉïï EªÀgÉ®ègÀÄ ºÉƯ ¸ÀªÉð £ÀA.139 £ÉÃzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.