POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

12 October 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥sÀÆgÀ oÁuÉ :²æà «±Àé£ÁxÀ ©üêÀÄtÚ ¸Á° ¸Á|| avÁÛ¥sÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ avÁÛ¥sÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 32 J¯ï 6256 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀªÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀÄA¨ÁgÀ FvÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥sÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÀwñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ ¸Á|| ¤gÀUÀÄr vÁ|| §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ, £À£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éè÷àÃAqÀgï ¥Àè¸ï PÉJ 39 ºÉZï 7851 CAzÁdÄ 35,000/- ` ªÀiË®åzÀÄÝ qÁ|| WÀ£ÁvÉ D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÀAvÁæ¸ÀªÁrAiÀÄ°è ¤°è¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è £À£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.