POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

28 March 2010

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ fêÀPÉÌ ¨sÀAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 27-3-10 gÀAzÀÄ £É¯ÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄ AiÀÄAPÀAa ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ÆègÀ £É¯ÉÆÃVgÀªÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀ®è¥ÀàAiÀÄA§ÄªÀjUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÉÊ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. WÀl£ÉUÉ PÀÄlÄA§ PÀ®ºÀ PÁgÀt J£À߯ÁVzÉ. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 27-3-2010 ²æà ºÀj±ÀÑAzÀæ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà ±ÀnÖ ¸Á||ªÀiÁ®UÀwÛgÀªÀgÀ DPÀ¼ÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ®Ä ©mÁÖUÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀªÀiÁð ±ÉÃoÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ DPÀ½UÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà jÃw ©üêÀigÁAiÀÄ PÀnÖ EªÀ£À ºÉÆÃjUÀÆ PÀÆqÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ¥ÀæPÀgÀt

²æÃ.d¹éÃgÀ ¹AUï vÀAzÉ CªÀÄjvï ¹AUï bÁ¨Áæ §eÁgÀ UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ¢£ÁAPÀ 26-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁfÃ¥ÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀAeÁ§ §Æmï ºË¸À ©°ØAUï ±Álð¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQvÀUÀÄ°, ©°ØAUï£À°ègÀĪÀ ZÀ¥Àà° ªÀÄvÀÄÛ §ÆmïUÀ½zÀÄÝ PÁlð£ÀUÀ½UÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° 4 PÉÆÃn 30 ®PÀë ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁ¤ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.