POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

02 December 2010

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ Z˪Áít ¸Á|| J£ï.f.M PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ Z˪Áít FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-11-2010 gÀAzÀÄ ¥ÀÆ£ÁzÀ°è PÉ®¸À«zÉ ºÉÆÃV§gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆVzÀÄÝ EA¢£ÀªÀgÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì §A¢gÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄgÀıÁAvÀ¥Áà ¥ÀqÀ±ÉnÖ ¸Á|| ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 15, 9£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ ¢B 25-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr §gÀÄwÛzÉãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè. PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«Ät oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.