POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

14 January 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt:

eÉêÀVð oÁuÉ : ²æà ¹zÀÝgÁªÀÄ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ºÀgÀªÁ¼ÀPÀgï ¸Á: ±ÁAw£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ JA.J¸À.L.J¯ï ªÉÊ£À ±Á¥ï ¢£ÁAPÀ: 12-01-2011 gÀAzÀÄ vÉgÉzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É¬ÄAzÀ gÁwæAiÀĪÀgÉUÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt. ` 28,540/- gÀÆ¥Á¬Ä mÉç¯ï qÁæzÀ°èlÄÖ CAUÀr ±ÉÃlgï Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛ£É. ªÀÄÄAeÁ£É JA¢£ÀAvÉ CAUÀr vÉgÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ±ÉlÖgÀ, PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ mÉç¯ï qÁæzÀ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt. ` 28540/- ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀr ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ UÀįÁ§gÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆãÁgÁªÀÄ ªÀiÁ° EªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ±Élgï Qð ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ` 52.000/- PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ¤AzÀ w½¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.