POLICE BHAVAN KALABURAGI

POLICE BHAVAN KALABURAGI

31 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt :-

£ÁgÁAiÀÄ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 29-12-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7-45 UÀAmÉUÉ PÀĪÀiÁj ¸ÉÆãÁ vÀA.ªÀÄ®è¥Àà UÀƽ ,13 ªÀµÀð 7 £Éà vÀgÀUÀw «zsÁå¨sÁå¸À ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ lÆåµÀ£ïUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ CªÀ¼À ªÀÄ£À ªÉÇ°¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀtPÉÆÌüÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ «ªÀgÀ : PÀĪÀiÁj ¸ÉÆãÁ vÀA. ªÀÄ®è¥Àà UÀƽ, 13 ªÀµÀð 7 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð¤, ¸Á : AiÀÄÄ.PÉ.¦.PÁåA¥À £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, 4 ¦üÃl JvÀÛgÀ vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ, £ÉÃgÀ ªÀÄÆUÀÄ, UÉÆâ §tÚ, PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä ¨Á¥À PÀnAUÀ, CUÀ®ªÁzÀ ºÀuÉ, ©½ §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ zsÀj¹zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢. 30-12-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ PÉ.PÉ. £ÀUÀgÀ NtÂAiÀÄ CA§AiÀÄå EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ¯Á®¥Áà G§¢ ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À C½AiÀÄ CAeÉ¥Áà , vÀļÀeÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ ¤µÉAiÀÄ°è M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £À£Àß UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃV AiÀiÁPÉ dUÀ¼À CqÀÄwÛj ¸ÀjC¯Áè ©qÀj CAvÁ ©r¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ D ªÀÄƪÀgÀÄ CªÀgÀ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ªÀÄƪÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ MwÛ »rzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Á®¥Áà£ÀÄ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°¤AzÀ £À£Àß UÀAqÀ£À (UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ) ¨sÁUÀPÉÌ M¢ÝgÀĪÀjAzÀ UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀvÉۣɥÁà CAvÁ eÉÆj¤AzÀ agÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÉîPÉÌ ©zÁÝUÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀAqÀ£ÀÄ vÉÆgÀr£À ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¨ÉúÀĵÀUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ PÉÆAqÀAªÀÄ¥À°è gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÉÆèÉʯï CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ®PÁëAvÀgÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤ :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ²æà ªÉƺÀäzÀ vÀºÀ¹£À vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ ªÉƺÀ¹£À G:ªÉƨÉÊ® EAlgÀ£Émï PÀA¥ÀÆålgÀ PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄfÃzÀ ZËPÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉƨÉÊ® PÀA¥ÀÆålgÀ CAUÀr §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝÅ. gÁwæ ¢£ÁAPÀ 30-12-09 gÀAzÀÄ 3.30 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÉAiÀÄ ªÁ¸À£É §AzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä £À£Àß CAUÀr M¼ÀUÀqÉ ¨ÉAQ ºÀwÛvÀÄÛ DUÀ £Á£ÀÄ CAUÀrAiÀÄ ±Élgï vÉgÉzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DdÄ ¨ÁdÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ¨ÉAQ Dj¹ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ PÀA¥ÀÆålgÀ ªÀIJ£ÀUÀ¼ÀÄ, ºÉƸÀ ªÉƨÉʯïì 50 ¦¸ÀUÀ¼ÀÄ, ¥sÁPïì ªÀIJ£ÀUÀ¼ÀÄ, ªÉƨÉÊ®UÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÉƨÉÊ® j¥ÉÃj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ºÀ¼É ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ ,¥sÀ¤ðZÀgïì, ¥Áå£À, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 80,000/- gÀÆ, jZÁdð PÁqÀðUÀ¼ÀÄ, eÁdðUÀ¼ÀÄ, ¹ªÀÄPÁqÀðUÀ¼ÀÄ, V¥ïÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ,UÉÆzÉæeï ZÉÃgÀ, J¸ï.n.r. ªÀIJ£ÀUÀ¼ÀÄ,J¯ÉÃQÖçPÀ¯ï ªÉÊjAUÀ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 6,61,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV J¯ÉÃQÖçPÀ¯ï ±Ámï ¸ÀPÀÄðl ¤AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ªÁqÀð£À¤AzÀ «zÁåyð¤AiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®vÁÌgÀ AiÀÄvÀß «zÁåy𤠸ÁªÀÅ :-

aAZÉÆý oÁuÉ :¢. 24-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ZÀAzÁ¥ÀÄgÀzÀ ºÁ¸ÉÖ®zÀ°è ªÀÄ®èªÀÄä vÀAzÉ ªÀiÁ¥ÀuÁÚ §Ä¼Áî EªÀ½UÉ ¸ÀzÀgÀ ºÁ¸ÉÖ¯ï ªÁqÀð£À gÀªÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ£À §¸ÀªÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ EªÀ£ÀÄ §®vÁÌgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹ CªÀ¼ÀÄ ¤gÁPÀj¹zÁUÀ DUÀ CªÀ£ÀÄ F «µÀAiÀÄ d£ÀjUÉ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ CªÀ¼À ªÉÄå ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÄÝ CzÀjAzÀ CªÀ¼À ¸ÀÄnÖzÀÝ®èzÉà CªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉåAiÀÄÄÝ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 29.12.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀiÁ¥ÀuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà §Ä¼Áî eÁ|| ºÀjd£À ¸Á|| aAvÀPÉÆÃl vÁ|| aAZÉÆý EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

30 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

UÀȺÀtÂUÉ ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀ¼À:-

JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ²æêÀÄw. ¸ÀAVvÁ UÀAqÀ ªÀiË£ÉñÀ PÀA¨ÁgÀ ¸Á. NA £ÀUÀgÀ ¸ÉÃqÀA gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀiË£ÉñÀ PÀÄA¨ÁgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ. ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ §AUÁgÀ, ¨Éýî, ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ gÀÄ¥ÀzÀ°è PÉÆnÖzÀÄÝ, UÀAqÀ ¸ÀAUÀqÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ZÀ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄgÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ ªÀÄvÉÛ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ PÀnÖUÉ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆqÀÄwÛ¯Áè ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAgÀhiÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 11-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ¬ÄAzÀ 29-12-09 gÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ FgÀtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÉƼÀÄîgÀ ¸ÀAUÀqÀ 10 d£ÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁtÚ¥Àà ªÀ¼ÀPÉÃj, ¸ÀAUÀqÀ 14 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á|| dUÀvï ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ wgÀAzÁd mÁQÃd ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zÀ°vÀÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ eÁUÉAiÀÄ MqÉvÀ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ dUÀ¼ÀªÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀ £ÉªÀÄä¢ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ, ªÀÄÄAzÁUÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀ vÀ¦à¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀĪÁV §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

29 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 27-12-09 gÀAzÀÄ ²æà ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà £ÁnPÁgÀ ¸Á:«¨sÀÆw ºÀ½î vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ f:UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÉÆúÀgÀA zɪÀUÉ PÁ¬Ä PÀgÀ¥ÆgÀ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è zɪÁÛ£ÀzÀ°èzÀÝ UËqÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¸Á° ¸ÀAUÀqÀ 5 d£ÀgÀÄ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ C¯ÉAiÀÄ DqÀĪÀ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¥ÀævÉåÃPÀ ªÀÄÆgÀÄ PÀqÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ¸ÁªÀÅ :-

eÉêÀVð oÁuÉ :¢. 28-12-09 gÀAzÀÄ eÉêÀVð-PÉÆüÀPÀÆgÀ gÉÆÃqÀ gÀzÉÝêÁqÀV ¥sÀÆ°£À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32 Dgï-4781 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀA ªÀįÉèñÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á:§t«Ä EvÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Àà ¥ÀÄeÁj EvÀ£À£ÀÄß »AzÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ eÉêÀVð PÀqɬÄAzÀ §t«Ä PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÉÆÃr£À dA¦£À°è £ÀqɬĹzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÁºÀ£À £ÀqɬĹzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀ ²ªÀ¥Àà¤UÉ ºÀuÉUÉ wêÀæ UÁAiÀĪÁV,ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ M¼À¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :¢. 28-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á:PÁZÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ-J-32- PÀÆå 579£ÉßÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃgÀmÁUÀ ¯Áj £ÀA ¯Áj £ÀA PÉ-J-32-J-6496 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉÄʪÀÄÆzÀ vÀAzÉ ªÀıÁR¸Á§ ¸Á: zÀAqÉÆÃw vÁ: avÁÛ¥ÀÆgÀ     vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ ªÉÆÃloÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.    

aAZÉÆý oÁuÉ :¢. 28-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¥Á¥ÀAiÀÄå ºÀqÀ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ w¥ÀàtÚ E§âgÀÆ gÀĸÀÛA¥ÀÄgÀPÉÌ ªÉƺÀgÁA ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀĸÀÛA¥ÀÄgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è gÀĸÀÛA¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉåPÀ¯ï UÉ ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¨sÁj WÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¥Á¥ÀAiÀÄå ¸Á||UÁgÀA¥À½î EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.    

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁºÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ²æà PÉÆlÖgÀuÁÚ vÀAzÉ ºÀ®UÀ¥Áà §½UÁgÀ ªÀAiÀÄ;53 ªÀµÀð EªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À vÁvÁÌ°PÀ qÉæöʪÀgÀ £ËPÀj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄEzÀÝgÀÄ ¢£ÁAPÀ. 31-3-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁð ¢AzÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ D¦üøÀUÉ £ËPÀjUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè DªÀwÛ¤AzÀ EªÀwÛ£ÀªÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¢£ÁAPÀ 28-12-2009.gÀAzÀÄ ²æà ±ÀgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÉÆlÖgÀuÁÚ §½UÁgÀ ¸Á.D®ÆgÀ vÁ;PÀÆqÀ®V f:§¼Áîj EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

28 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

CmÉÆêÉÆèÉʯï CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ®PÀëAvÀgÀ gÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ §¸Àä :-

zÉêÀ® UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 27-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ «zÀÄåvï ±Álð ¸ÀQðl¤AzÀ ZËqÁ¥ÀÄgÀ PÀæ¸ÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà ¨sÁUÀåªÀAw CmÉÆêÉƨÉÊ® CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ CVß±ÁªÀÄPÀzÀªÀgÀÄ ¨ÉAQ £ÀA¢¹zÀ £ÀAvÀgÀ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ°è fæ£À ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgÀUÀ¼À ©r¨sÁUÀUÀ¼ÁzÀ, rÃd¯ï ¥ÉÊ¥ÀÄ, D¬Ä¯ï ¥ÉÊ¥ÀÄ PÀèZï ¥ÉèÃl J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ¨ÉÃjAUÀ, ¨ÉæÃPÀ D¬Ä¯ï, D¬Ä¯ï ¦®Ögï ºÁUÀÆ EvÀgÉ ©r ¨sÁUÀUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß CAUÀrAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÝ PÁ²gÁAiÀÄ vÀAzÉ FgÀuÁÚ UÀtd®SÉÃqÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÊrAUÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÊAiÀÄgÀ, mÉç¯ï ¥sÁå£À ¸ÁÖlgï, «ÄPÀìgÀUÀ¼ÀÄ, 3, 5. 10 ºÉZÀ.¦ ªÉÆÃmÁgÀ jªÉÊArAUÀ ªÉÊAiÀÄgÀ, ªÉÆÃmÁgÀzÀ ¸ÁÖlgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼À MlÄÖ C.Q. MlÄÖ C.Q.2,75,000-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æà «dAiÀÄ §®ªÀAvÀ ±Á¹Ûç vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¨Á¼À¥Áà ±Á¹Ûç ¸ÁB ¸ÉÆAvÀ ºÁBªÀB PÀȵÁÚ UÁqÀð£À PÁA¥ÉèÃPÀì PÀȵÁÚ ªÀÄxÀÄgÁ ©. 103/104 §Ä®Af «gÁgÀ ªÉ¸ÀÖ ªÀÄÄA¨ÉÊ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÉÆAvÀzÀ°è£À vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃV, ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ: 22-12-09 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÆAvÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ 19,300-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ UÀȺÀ G¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼Àî£À §AzsÀ£À UÀȺÀ G¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À ªÀ±À :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 22-12-09 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄgÀUÀÄwÛ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ £ÀªÀÄä fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr, vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ aî »rzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÉÃj DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV, DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ EUÀ¼Éà @ eÉÆö ¸ÁB ¸ÉÆAvÀ vÁBfB UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½¹zÀÄÝ. DvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ aîªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, CzÀgÀ°è 1. MAzÀÄ vÁªÀÄæzÀ zÉÆqÀØ ¥ÀÆeÁ vÀA©UÉ, 2. MAzÀÄ ¸ÀtÚ vÁªÀÄæzÀ ¥ÀÆeÁ vÀA©UÉ ªÀÄvÀÄÛ 3. MAzÀÄ AiÀÄĤªÀgÀ¸Éïï PÀA¥À¤AiÀÄ r«r EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ vÀA¢gÀÄ« CAvÁ PÀÆ®APÀıÀªÁV «ZÁj¸À¯ÁV, DvÀ£ÀÄ ¸ÉÆAvÀ UÁæªÀÄzÀ «dAiÀÄ §¼ÀªÀAvÀ ±Á¹Ûç EªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀA¢gÀĪÀzÁV ¸ÀéRĶAiÀiÁV vÀ¥ÉÆà¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ, DvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ E£ÀÆß½zÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è MlÄÖ 19300-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ UÀȺÀ G¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÁåPÀÖgÀ ¨ÉÊPÀ C¥ÀWÁvÀ M§â£À ¸ÁªÀÅ :-

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ :

¢ 27-12-2009 gÀAzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃoÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 33 eÉ 729 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtÄ DªÀAn §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀAvÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ

mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J 33 n 2786/ 2013 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÁAzï¥Á±Á vÀAzÉ UÀÄqɸÁ¨ï ¸Á|| ¥ÀÄl¥ÁPï

vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CqÁØwrØ £ÀqɸÀÄvÁÛ gÉÆÃr£À JqÀ§¢¬ÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ MªÉÄäÃ¯É rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀtÄ DªÀAn E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ±ÀgÀtÄ DªÀAn EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁV ¥ÀæeÁջãÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ©zÀÝ£ÀÄ C®èzÉà £À£ÀUÉ JqÀPÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¹rzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ JqÀPÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ 108 CA§Ä¯ÉÊ£ïì ªÀÄÆ®PÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ±ÀgÀtÄ DªÀAn EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ¸ÀAeÉ£ÉÆÃ¼ï ¸Á|| UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ :

²æà ©ÃªÀıÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà vÀÄ¥Àà¯ï ¸Á|| »ªÀiÁ®¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-12-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå £ÀªÀÄÆäj£À ªÀĹâ ºÀwÛgÀ C¯Á¬Ä DqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÄïÁÓwAiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄ»¥Á®gÉrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ UÀrØ«Ä£ÉÆÃ¼ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß 13 d£ÀgÀÄ «:uÁ PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤ÃªÀÅ C¯Á¬Ä DqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV CªÀªÀiÁ¤¹ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

vÀ¯É ªÀÄj¹PÉÆAqÀ DgÉÆævÀ£À §AzsÀ£À :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :UÀÄ£Éß £ÀA 255/93 PÀ®A 498[J] 109 £ÉÃzÀÝgÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ eÁ£ï ªÉ¹è vÀAzÉ qÉëqï ¹AzsÉ JA§ÄªÀ£ÀÄ WÀl£É dgÀÄVzÀ ¢£ÁAPÀ ¢AzÀ vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆAqÀÄ fêÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ RavÀ ¨ÁwäzÁgÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 26-12-2009 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉƤAiÀÄ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ ºÁdgÀ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É.

27 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ZËPÀ oÁuÉ :¢. ²æà £ÁUÉñÀ vÀAzÉ zÀvÁÛvÉæAiÀÄ ¨ÉdUÀA ¸Á. D¹¥sÀ UÀAd UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¤°è¹zÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹®égÀ PÀ®gÀzÀ ¸Àà¯ÉAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-32, J®-321, £ÉÃzÀÄÝ C.Q, 18,900/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀUÀgÀzÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄrPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà gÁAiÀÄ¥À½î ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ f¯Áè: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-12-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ UÀÄ®§UÁð PÉÃAzÀæ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀĪÀÄvÁ ¯ÁqïÓ JzÀÄjUÉ ¤°è¹gÀĪÀ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÀÄAqÁ ¸ÉèÃqÀgÀ ¥Àè¸ï KA-36 S-4729 RS- 25,000/- BLACK COLOUR, £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. E°èAiÀÄvÀ£ÀPÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

26 December 2009

PRESS NOTE GULBARGA DISTRICT

UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è C¥ÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À QëÃ¥Àæ PÁAiÀÄðZÀgÀuÉ §UÉÎ

UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è C¥ÀgÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀÄgÀÄ, ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ,ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀĵÀgÀ ¥ÀvÉÛ ¸À®ÄªÁV UÀÄ®§UÁð f¯Áè ¥ÉưøÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:30-11-09 «ÄùAUï ©ÃgÉÆå CAvÁ MAzÀÄ ¥ÀævÉÃPÀ WÀlPÀ vÉgÉzÀÄ F PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉUÉ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæ eÁÕ£À EgÀĪÀ M§â ¦.J¸ï.L. JgÀqÀÄ d£À ªÀÄ»¼Á ¥ÉÃzÉAiÀĪÀjUÉ ¤ÃAiÉÆd£É ªÀiÁrzÀÄÝ EªÀgÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉ UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è QëÃ¥ÀæUÀwAiÀÄ°è eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:30-11-09 jAzÀ 25-12-09 gÀªÀgÉUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ MlÄÖ 12 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è 6 d£À ºÀÄqÀÄUÀjUÉ , 3 d£À ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ ªÀÄvÀÄÛ 4 d£À ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ »ÃUÉ MlÄÖ 16 d£ÀjUÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ M¦à¸À¯ÁVzÀÄÝ EzÀÄ C®èzÉ 2 C¥ÀgÀºÀtPÉÆÌüÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄV¬ÄjUÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ M¦à¸À¯ÁVzÉ. UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ QëÃ¥Àæ ¥ÀæAiÀÄvÀß «ÄùAUï ©ÃgÉÆå¢AzÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ gÀWÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄÛgÁd ¥Á¥Àr EªÀ¤UÉ vÀéjvÀ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ

UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ ¥sÀQÃgÀ NtÂAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà ªÀÄÄvÀÄÛgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄÛ ¥ÉÃjAiÀiÁ¼À ¥Á¥Àr EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:13-12-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:45 ¦.JªÀiïPÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀÄUÀ gÀWÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄÛgÁd ¥Á¥Àr ªÀAiÀÄ|| 14 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ PÀªÀ£ÀªÀÄnÖ vÁ|| ºÀĸÀäA¨sÀnÖ f|| ªÀÄzsÀÄgÉÊ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ gÁdå E°èAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀuÉñÀ, ¥ÉÆ®ªÀÄtÂ, £ÉâªÀAiÀiÁ, F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ¸Á|| PÀªÀ£ÀªÀÄnÖ vÁ|| ºÀĸÀèA§nÖ f|| ªÀÄzsÀÄvÀÈ ºÁ.ªÀ|| §®©üÃgÀ £ÀUÀgÀ zɺÀ° EªÀgÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ §UÉÎ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ±ÉÆÃgÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:273/09 PÀ®A:363 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÁ¢üPÁjAiÀiÁzÀ gÀ«Ã±ï.J¸ï.£ÁAiÀÄPÀ ¦.L. ±ÉÆÃgÁ¥ÀÄgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀÄ£À ¥ÀvÉÛ ¸À®ÄªÁV vÀéjvÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆÃqÀV C¥ÀgÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À EgÀÄ«PÉ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ²æà ¢Ã¥ÀPï ±ÀªÀÄð vÀAzÉ ¨Á®QñÀ£ï zÁ¸À ªÀÄ£É £ÀA:1-5794 UÀ°è £ÀA:13 §®©ÃgÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁzÁæ zɺÀ° ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÑ®Ä AiÀĸÀé¹AiÀiÁV ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀ §UÉÎ F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁj :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢. 25-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ UÉÆÃzÀÄvÁ¬Ä PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ²ªÀªÀÄA¢gÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ VgÀtÂAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà Nt ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ PÀÄrPÉÆAqÀÄ UËqÀ¥ÀàUËqÀ ¥Ánî DAzÉÆïÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£À ºÀÄlÄÖ ºÀ§âzÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â C¥ÀjavÀ 28 jAzÀ 30 ªÀµÀðzÀ »ÃgÀÆ ºÀÄAqÁ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀ£Éà £À£Àß ºÉAqÀw ¸ÀAVÃvÁ EªÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ 42.5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ 68,000=00 gÀÆ QªÀÄwÛ£ÀzÀÄ QwÛPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢. 24-12-09 gÀAzÀÄ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¨ÁUÀ¥Àà ¢¨Áâ ¸Á: AiÀÄgÀUÉÆüÀ vÁ: AiÀiÁzÀVgÀ f¯Áè UÀÄ®§UÁð ¸ÀAUÀqÀ ¤AUÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ EªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ffJZï. PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ32/PÉ 6121 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉêÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

25 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æÃ.CdÄð£À vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÁªï PÀÄ®PÀtÂð, ¸Á|| CvÀÛgÀ PÀA¥ËAqï, UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉAqÀw ®°vÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÀAzÉvÁ¬Ä ºÁUÀÄ vÀªÀÄä EªÀgÉ®ègÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ :¢.24-12-2009 gÀAzÀÄ ü ²æà ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ KeÉAmï EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß ©lÄÖ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÁvÀ¼ÀUÉÃgÁ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ®PÀëöät vÀAzÉ D±À¥Àà aAvÀPÀÄAmÁ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ zÉÆqÀعzÀÝ¥Àà, ¸ÀtÚ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

24 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ°¹ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁªÀÅ :-

eÉêÀVð oÁuÉ :¢ 20-12-09 gÀAzÀÄ ±ÀgÀ§tÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÉVΣÀªÀĤ ¸Á:UÀAUÁ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqsÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-25 J¯ï-8401 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è eÉêÀVð PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ¢AzÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À JqÀ¸ÉÊr£À UÀÆlzÀ PÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆqɹzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀ£À ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 23-12-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :¢. 22-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀnÖªÀĤ ¸Á: ªÀqÀUÉÃgÁ vÁ: eÉêÀVð EªÀgÉÆA¢UÉ 1.¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ºÀ¼Éî¥Àà ºÀªÁ¯ÁÝgÀ 2.¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀ¼Éî¥Àà ºÀªÁ¯ÁÝgÀ 3.¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ¸Á: J®ègÀÆ ªÀqÀUÉÃgÁ vÁ; eÉêÀVð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ gÉõÀ£À PÉÆqÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ gÁqÀ¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢. 19-12-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ²æà eÁ«ÃzÀSÁ£ï vÀAzÉ CfeïSÁ£ï ¸Á|| JPÁâ® PÁ¯ÉÆä, f¯Á£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÉÆA¢UÉ 1.vÀ¤éÃgÀ vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sÀ «ÄAAiÀiÁ, 2.ªÀÄ£ÁߣÀ vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sÀ «ÄAAiÀiÁ, 3.ªÀÄÄf¨ï vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sÀ «ÄAAiÀiÁ, 4.EªÀiÁæ£À ¸Á|| J®ègÀÆ JPÁâ® PÁ¯ÉÆä, f¯Á£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ºÁUÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è §AzÀ PÉ.E.© C¢üPÁjUÀ½UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÉÄÃPÉ vÉÆÃj¹¢Ý CAvÁ vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

23 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¨Á®QAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt :-

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :
²æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¨Á®½î ¸Á|| PÀgÀdV vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁgÀw EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¥ÀæPÀÈw PÀgÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÀgÀdV UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà , gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà , gÀ« vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà , FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀĪÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd¯ï¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÆqÀì CmÉÆÃzÀ ªÉÄïÉAzÀ ¥ÀÄnzÀÄ ©zÀÄÝ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ :-

AiÀiÁzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ
:¢. 20-12-09 gÀAzÀÄ gÀªÉÄñÀ @ gÁªÀÄÄ vÀA; §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ±ÁAw £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj. EªÀgÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA: ªÀÄ®è¥Áà PÉÆlÖgÀQ UÀÆqïì DmÉÆà £ÀA; PÉ.J 33-1684 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ AiÀiÁzÀVj EªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ Dgï.n.N. D¦üøÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀ£Àß UÀÆqÀì CmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV gÁAiÀÄZÀÆj£À N¥ÉPï D¸ÀàvÉAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 22-12-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æêÀÄw PÀªÀÄ®ªÀÄä UÀA: §¸ÀªÀgÁd vÉ®UÁgÀ ¸Á: ±ÁAw £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

22 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

DPÀæªÀÄ ¦¸ÀÆÛ® ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À :-

zɪÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢.21-12-09 gÀAzÀÄ ©æÃqÀÓ PÀªÀiï ¨ÁågÉd ºÀwÛgÀ C±ÉÆÃPÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÁzÉÎ gÀªÀgÀÄ PÀnÖ¹zÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉ ªÀiÁgɪÀiÁazÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À vÉÆlÖ ¥ÁåAn£À §®UÀqÉ QøÉAiÀÄ°è ªÀiÁåUÀfãÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ E®èzÀÄÝ MAzÀÄ ¦¸ÀÆÛ® ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦¸ÀÆÛ®zÀ §UÉÎ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀgÀPÁj¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EªÉ ºÉÃUÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjªÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ dAiÀÄ¥Áà ªÉÄÊzÀÄVð ¸Á|| zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ C£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢. 21-12-09 gÀAzÀÄ ²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ gÁªÀ ¥Ánî ¸Á: ªÀÄzÀgÁ (PÉ) vÁ: C¥Àd®¥ÀÆgÀ f: UÀÄ®§UÁð QgÁuÁ §eÁgÀ ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¨ÉøÀ PÀqɬÄAzÀ lAlA £ÀA§gÀ PÉJ 32/ 637 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹zÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

21 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

¥ÀwßAiÀÄ ²Ã® ±ÀAQ¹ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀ ¥Àw :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ©Ã°Í¸ï ¥ÁwêÀÄ UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ºÁf ¸Á: §Ä®AzÀ ¥ÀgÀªÉÃd PÁ¯ÉÆä EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-11 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÁf EªÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ UÀAqÀ£ÀÄ ®UÀߪÁzÁV¤AzÀ vÀ£Àß ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀqÀÄvÀÛ ¢£Á®Ä ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 21-12-09 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæ ºÉAqÀwAiÀÄ ²Ã® ±ÀAQ¹ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ®§UÁ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀtPÁÌV ªÀÄ®vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAzÀ ªÀÄUÀ :-

JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ªÉÆù£À vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ ¥Á±Á ¸Á: ¸ÀèA ¨ÉÆÃqÀð KjAiÀiÁ ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ®Æ¤ ¸ÀAvÁæ¸ÀªÁr UÀÄ®§UÁð, EªÀgÀ ¸ÀªÀÄäA¢PÀgÀ°è CtÚ£ÁzÀ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ ¥Á±Á EvÀ£À JgÀqÀ£É ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄ»§Æ© ªÀAiÀÄ;45 ªÀµÀð EªÀ½UÉ CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉÆù£À ªÀAiÀÄ;21 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ DUÁUÀ ºÀtPÉÆqÀÄ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ CqÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÉÆÃqÀĪÀzÀPÉÌ ºÀt E¯Áè CAvÁ CAzÀÄzÀPÀÌ DUÁUÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 19-12-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÉÆù£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ®vÁ¬Ä ªÀÄ»§Æ© EªÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ZÁPÀÄ¢AzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ §®, JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

19 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

mÁåPÀÖgÀ ¥À°Ö ZÁ®PÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢. 18-12-09 gÀAzÀÄ ²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ gÀAUÀgÁªÀ ¸Á¼ÀÄAPÉ ¸Á: dA§UÁ

C¨Áâ¸Á§ ºÁUÀÄ ªÀA¸ÀvÀ ªÀiÁ½ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ 33/n 2650£ÉÃzÀÄÝ Rj¢ ªÀiÁr ªÁ¥À¸À CxÀtÂUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ £É¯ÉÆÃV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ªÀ¸ÀAvÀ ªÀiÁ½ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼ÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ JzÀÄUÀqÉ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½ÃUÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤qÀ®Ä ºÉÃqï ¯ÉÊmï rA¥À® ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ JgÀqÀÄ ¯ÉÊl MªÉÄäÃ¯É §AzÁV ªÀÄƪÀÄ¢£À gÀ¸ÉÛ PÁtzÉ JqÀ §¢AiÀÄ vÀVΣÀ°è ºÉÆÃgÀ½¹ C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹, £À£ÀUÉ C¨Áâ¸Á§UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®è®zÉà ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀ¸ÀAvÀ£ÀÄ ¨sÁj ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄvÀ ¥ÀvÀæ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 18-12-09 gÀAzÀÄ C¼ÉÆî½îAiÀÄ°è «zÁ£À ¥ÀjµÀvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄvÀzÁ£À £ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 jAzÀ 10 d£ÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÁzÀ ºÀtªÀĪÀé½UÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ¸Àé EZÉÒ¬ÄAzÀ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄvÀ ¥ÀvÀæ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ²æà °AUÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå PÀ®ÆègÀ ªÀÄoÀ ¸Á|| ZÁAzÀ PÀªÀmÉ vÁ|| ¹AzÀV f|| ©eÁ¥ÀÄgÀ (¥ÉÆæ¹rAUÀ D¦üøÀgï) ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :¢. 17-12-2009 gÀAzÀÄ ²æÃ.UÀÄgÀÄ°AUÀ dAUÀªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt§¸À¥Áà ¥Ánî ¸Á# zÀAUÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÉÆäÃj£À ©üêÀıÁå zÉÆAr PÀÆr vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ j¥ÉÃjUÁV D¼ÀAzÀPÉÌ §AzÀÄ j¥ÉÃj ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤¥Áàt vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀzÀ UÀÄgÀıÀgÀt ¥Ánî EªÀgÀ PÀAPÀgÀ ªÀıÉãÀ ºÀwÛgÀzÀ gÉÆr£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄgÀıÀgÀt ¥Ánî ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á# PÉÆgÀ½î UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ mÁæPÀÖgï ¨ÁrUÉAiÀÄ 40000/- gÀÆ ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ F »AzÉ dUÀ¼À ªÀiÁr zÉéõÀ ¨sÁªÀ£É ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ zÉéõÀ¢AzÀ J®ègÀÆ PÀÆr vÀ£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉÆ½î¹ vÀ£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

18 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ:¢. 17-12-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ²æÃ.CA¨ÁgÁAiÀÄ JªÀiï.PÁA§¼É, gÁdå ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð qÁ||¨Á§Ä dUÀfêÀ£ÀgÁªÀiï ºÉÆÃgÁl ¸À«Äw UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ±ÉÃPÀqÀ 18% gÀ CrAiÀÄ°è qÁ||¨Á§Ä dUÀfêÀ£ÀgÁªÀÄgÀªÀgÀ ¥ÀÄvÀܽ ¤ªÀiÁðtzÀ ¸À®ÄªÁV «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÉÃ¸ï ªÀPÀðgï ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ£ÀÄ C£ÀÄavÀªÁV ªÀwð¹ CªÁZÀåªÁV eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ dUÀ¼ÀªÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀjavÀ ¯Áj C¥ÀWÁvÀ ¥ÁzÀZÁj ¸ÁªÀÅ :-

±ÉÆÃgÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 16-12-09 gÀAzÀÄ ²æà ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÉƨÁ £ÁAiÀÄPÉÆÃr ¸Á: n.¨ÉƪÀÄä£À½î EªÀgÀÄ PÁwðPÀ GvÀìªÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ ¥À®èQÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±É½îV UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ¼É ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄAl¥ÀPÉÌ ºÉÆÃgÀnzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ ¸ÀAUÀqÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ PÀÄgÀ§ÄgÀ, ©üªÀÄ¥Àà vÉPÀgÁ¼À, ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ zÉêÀr E£ÀÆß C£ÉÃPÀ d£ÀgÀÄ ºÉÆÃgÀnzÀÄÝ PÀªÀrªÀÄnÖ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è £ÁªÀÅ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¥À®èQÌ »AzÉ ©lÄÖ £ÁªÀÅ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀ§¢¬ÄAzÀ ºÉÆÃgÀl £ÀªÀÄUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ®APÉ¥Àà ªÀiÁ°Ã ¥Ánî FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ G½zÀ £ÀªÀÄUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉ : ²æà ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¥ÀÆeÁj ¸Á:¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î vÁ||±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. EªÀjUÉ ¢.16-12-09 ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸ÀAUÀqÀ 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ ¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. PÀÄr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤ªÀÄä CtÚ ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà¤UÉ ºÉÆ® £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ°è ªÀiÁrPÉÆqÀÄ CAvÁ PÉüÀÄwÛAiÉÄãÀÄ CAvÁ CAzÀªÀgÉ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊAiÀÄ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÀzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw dAiÀĪÀiÁ¯Á UÀAqÀ ¢|| «oÀ×®gÁªÀ ¥ÉÆzÁÝgÀ, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA:56, ZËqÉñÀéj UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉZï.JªÀiï.n PÁ¯ÉÆä 3£Éà PÁæ¸ï ªÀÄwÛPÉÃj ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ GªÀiÁ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ¥ÉÆzÁÝgÀ, EªÀ¼ÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ¹.L.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ C¤Ã® JA¨ÁvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄÄAzÉ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉƼÀîzÀ PÁgÀt 2006 £Éà ¸Á°£À°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼É CªÀ¼À UÀAqÀ¤AzÀ «ªÁºÀ «ZÉÒÃzÀ£É ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. DV¤AzÀ®Ä ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃVAiÀÄAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ, PÀ¼ÉzÀ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉƪÉÄä ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ¥ÀÄ£ÀB JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀݼÀÄ.     UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ UÁfÃ¥ÀÆgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ®UÀß EzÀÄzÀÝjAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. ¢£ÁAPÀ: 14-12-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ GªÀiÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÄ w½¸ÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

16 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

¥ÀævÉåÃPÀ ªÀÄÆgÀÄ PÀqÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ¸ÁªÀÅ :-

aAZÉÆý oÁuÉ : ²æêÀÄw WÁ¼ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÉÆUÀqÀA¥À½î ¸Á|| L£ÉÆýî EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÉëAzÀæ ªÉÆUÀqÀA¥À½î EªÀ£ÀÄ ¢. 15.12.09 gÀAzÀÄ PÀ®ÄèUÀt¬ÄAzÀ vÀ£Àß mÁæåPÀÖgï £ÀA PÉ.J 32 n 6962-63 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®ÄèvÀÄA© PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CtªÁgÀ PÁæ¸À zÁn ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà mÁæåPÀÖgï EAf£ï ªÀÄÄA¢£À §®¨sÁUÀzÀ mÉågï JPÀì¯ï PÀmÁÖV ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæ° ºÀÄPÀÌ PÀlÖ DV zÉëAzÀæ£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æà ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà ªÀiÁAUÀ ¸Á|| UÉƧÄâgÀ(PÉ) EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ.15-12-09 gÀAzÀÄ UÉƧÄâgÀ(©) UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß CmÉÆà jPÁë £ÀA.PÉ.J.32.J.4317 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ UÉƧÄâgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ UÉƧÄâgÀ(PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è UÀÄgÀuÁÚ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ C¥É UÀÆqÀì £ÀA.PÉ.J.36.5141 £ÉÃzÀÄÝ CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CmÉÆÃPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ £À£Àß vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ C®è°è vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ D¥É UÀÆqÀì ZÁ®PÀ gÀªÉÄñÀ @ gÀ« EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

D¼ÀAzÀ oÁuÉ : ²æÃ.¸ÀÄzÀ±Àð£ï vÀAzÉ ¸ÀwñÀ UÁA¢ü ¸Á# D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-12-2009 gÀAzÀÄ vÀ£Àß PÁPÀ£À ªÀÄUÀ «ªÉÃPÀ UÁA¢ü vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ UÁA¢ü ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð ¸Á# D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32 J¸ï-4689 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ D¼ÀAzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆgÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ°èAiÀÄ E¥ÉÛPÁgÀ ¨ÁeÉ EªÀgÀ ¨Á¼É vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀzÀ gÉÆr£À°è vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ D¼ÀAzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀÄ®§UÁð PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉJ 32/ 252 £ÉÃzÀÄÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹ CªÀ£À vɯÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR ¥ÀÆwð dfÓzÀAvÉAiÀiÁV vɯɬÄAzÀ ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀ£À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÉAiÀiÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÉÄrPÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgÀ CAUÀr ±ÀlgÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ¢.14 ªÀÄvÀÄÛ 15-12-09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ «£ÁAiÀÄPÀ ªÉÄrPÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgï ¨ÁV® ¸ÉÃlgï Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.22,000/-, ªÀÄvÀÄÛ 6 ¨É½î £ÁtåUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.1000/- »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ.23,000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æÃ.PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ±Á£À¨ÁUÀ, ¸Á|| dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¼ÁVzÉ.

AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ªÀiÁ§ð¯ï UÉÆÃ¥ÀÄgÀ PÉqÀ« ¥ÀgÁj :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :¢. 15-12-09 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀiÁߨÁzÀ gÉÆÃqÀ ¯ÁºÉÆÃn ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÆwðªÉÄð£À ªÀiÁ§ð® PÀ°è£À UÉÆÃ¥ÀÄgÀ PÉqÀ« ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt ¸Á: ²ªÁf £ÀUÀgÀ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

15 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

«±Àé«zÁå®AiÀÄ oÁuÉ :¢ 14-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæªÀÄĤ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á: »ÃgÁ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ªÉÊ£Àì±Áå¥À eÁUÀªÀ£ÀÄß C½AiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸À«ÄwAiÀÄ «¨sÁVÃAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ Cgï. zÉÆqÀتÀĤAiÀÄgÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DUÀ eÁUÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ C¥ÀàgÁªÀ ¸ÀÆgÀ£À ¸Á: ¸ÀtÆÚgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ªÀiÁ°¥Ánî ¸Á: ¸ÀtÆÚgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ £À£Àß PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢. 13-12-09 gÀAzÀÄ ²æà gÀ«ÃAzÀæ ¹AUÀ vÀAzÉ ¥ÉæêÀĹAUÀ PÀ£ÉÆß½î ¸Á; ¥Áèl £ÀA.67 ¸Àé¹ÛPÀ £ÀUÀgÀ PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁð. EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQ vÀªÀÄä£À ªÀÄzÀĪÉUÉ ©eÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁPÀ®Ä vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ læAPÀ vÉgÀzÀÄ M¼ÀUÉ EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ MlÄÖ 1,64,000 = 00 gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¯Áj lAlA C¥ÀWÁvÀ zÁ¯ï «Ä®è £ËPÀgÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ¢: 13-12-2009 gÀAzÀÄ vÀ£Àß lAlA UÀÄqÀì £ÀA PÉJ-32-J-7408 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄÆäj¤AzÀ vÉÆUÀgÉ aîUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀÄzÀ°èzÀÝ Kj zÁ® «Ä®zÀ°è E½¹ £ÀAvÀgÀ lAlA vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ CzÉ zÁ® «Ä®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ EvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ¸À¯ÁªÀÄ mÉPÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ JtÂÚ mÁåAPÀgï ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lAlA UÀÄqÀìUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqÀ¹zÀÝ jAzÀ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà EvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ CªÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ EvÀ¤UÉ vÀ¯É MqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ CvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CAf¹ ºÀt §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ²æà C«£Á±À vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà §zÉÆÝð. ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA 9-587/23 ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð. EªÀgÀÄ ²ªÁ¤ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ PÀ®§ÄVð ¸Á|| ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¯ÉÆä FvÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ PÉÆmÁÖUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ F ªÉƨÉʯï PÉnÖzÉ CzÀgÀ §zÀ®Ä §AUÁgÀ vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²ªÁ¤UÉ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÆlÄÖ «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UɼÉAiÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÉÊd£ÁxÀ ªÀiÁ°¥Ánïï EªÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è F «µÀAiÀÄ ºÉý ¥ÀæPÀgÀt §AiÀÄ®Ä ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉzÀj¹, E®è¢zÀÝgÉ £À£ÀUÀÆ §AUÁgÀ ºÁUÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉzÀj¹ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁrzÀ MlÄÖ C|| Q|| 5,40,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt QvÀÄÛPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

14 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÀªÀjUÉ CAf¹ ºÀt ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁj :-

«±Àé«zÁå®AiÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 14-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄd£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ²æà PÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ gÉêÀtAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀÄoÀ ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r r®PÀì PÉJ 32 « 1781 UÁr ªÉÄÃ¯É £ÀAzÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ L.N.¹. PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ CªÀgÀ §½ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À Q¸ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¹ªÀÄ 95016353447 C:Q: 1000 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r r®PÀì PÉJ 32 « 1781 C:Q: 45,000 gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 51,000 gÀÆ. . d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ: 13-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀÄ°ªÀĤ ¸Á: dªÀ¼ÀUÁ vÁ: eÉêÀVð gÀªÀgÉÆA¢UÉ 1) UÀÄAqÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀiÁºÁ°AUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä 2) gÀÄzÀæAiÀÄå vÀAzÉ ªÀiÁºÁ°AUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á: E§âgÀÆ dªÀ¼ÀUÁ EªÀgÀÄ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EªÀgÀ dUÀ¼À £ÉÆÃr ¦üÃAiÀiÁð¢ vÀAzÉ AiÀiÁPÉ? dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÆ PÉüÀĪÀÅzÀPÉÌÌÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

13 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ¯Áj PÀ¼ÀªÀÅ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :

²æà ¹zÀÝgÁdgÉrØ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄgÉrØ ¥ÀgÀ¸ÀgÉrØ ¸Á: ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA JªÀiïºÉZï 25 © 9816 £ÉÃzÀÝPÉÌ C«ÄÃgÀ ¥ÀmÉî ªÀÄvÀÄÛ §¹ÃgÀSÁ£À JA§ÄªÀgÀÄ qÉæöʪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï CAvÀ PÉøÀ ªÀiÁrPÉÆAr gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:1/7/2009 F £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è Dmï ªÉÄÊzÁ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr UÀÄ®§UÁð¢AzÀ §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ F ¯ÁjAiÀÄ qÉæöʪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ QèèãÀgÀ £ÀAvÀgÀ §¼ÁîjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ CA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÉ F £À£Àß ¯ÁjAiÀÄÄ J°èUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ w½zÀÄ §A¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ F ¯ÁjAiÀÄÄ qÉæöʪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀ PÀÆqÁ ¥ÀvÉÛ EgÀĪÀÅ¢®è. £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 13,50,000/- (ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ ®PÀë LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ F ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CAUÀrUÀ¼À ±ÀlgÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À :-

ZËPÀ oÁuÉ :¢. 11-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¥ÀqÁ §eÁgÀzÀ°è ¸Àd¤Ã ªÀiÁåaAUÀ ¸ÉAlgï ºÉ¸Àj£À §mÉÖ CAUÀr ±ÀlgÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯ÁPÀgÀ ªÀÄÄjzÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 27,375/- gÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÄAqÀ°PÀgÁªÀ gÀAUÀzÁ¼À ¸Á: PÀ¥ÀqÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ZËPÀ oÁuÉ : ¢ 11-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¥ÀqÁ §eÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀĺÉñÀ zÉêÀt ºÉ¸Àj£À §mÉÖ CAUÀr ±ÀlgÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯ÁPÀgÀ ªÀÄÄjzÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3500/- gÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà zÉêÀt ¸Á: PÀ¥ÀqÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ: ²æÃ.¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀ¼ÀPÉÃj, CzsÀåPÀëgÀÄ d£ÀªÁ¢ bÁvÁæ ¸ÀAWÀ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ dUÀvï UÀÄ®§UÁð ¸Á|| 1. FgÀtÚ PÉƼÀÄîgÀ, 2. G¯Áè¸À ¨ÉÆÃzsÀ£À, 3. gÁºÀÄ® MAn, 4. ªÁ¸ÀÄ MAn, 5. C«ÄÃvÀ PÉƼÀÄîgÀ, 6. ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ ªÉÄʯÁj@§ÄrØ, 7. UÀÄgÀ¥Àà PÉƼÀÄîgÀ, 8. CA§tÚ PÉƼÀÄîgÀ, 9. ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÉƼÀÄîgÀ, 10. vÀÄPÁgÁªÀÄ PÉƼÀÄîgÀ J®ègÀÄ ¸Á|| UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ wgÀAzÁd mÁQÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ d£ÀªÁ¢ bÁvÁæ ¸ÀAWÀzÀ ¤ªÉñÀ£ÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ zsÀédzÀ PÀA§ QwÛºÁQ CAzÁdÄ gÀÆ.2000/- QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄ ºÁ¤ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

12 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

UÀAzsÀzÀ VqÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£À :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ : ¢. 11-12-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ²æà zÁªÀ®¸Á§ vÀAzÉ ¯Á¼ÉøÁ§ ¸ÉÃPÀ¹AzÀV ¸Á: ¸ÉÆ£Àß EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉUÀÄAl wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸Àé®à ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀÄ £ÀªÀÄÆäj£ÀªÀgÀÄ EgÀ°®è,CªÀgÀÄ UÀAzsÀzÀ VqÀ PÀr¢zÀÝgÀÄ, £Á£ÀÄ CªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CAfPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹ ¸ÀzÀjAiÀÄgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹zÀÄÝ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀA.zÉêÉAzÀæ¥Àà §dAwæ E£ÀÆß M§â ¸Á: E§âgÀÆ zÉÆqÀظÀUÀgÀ vÁ; ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £É¯ÉÆÃV oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§¸Àì ¤°è¹zÀ n¥ÀàgÀUÉ rPÉÌ ¥ÀæAiÀiÁ¤PÀ ¸ÁªÀÅ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ UÁAiÀÄ :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :¢. 11-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ §¸ï £ÀA: PÉJ 32 J¥sï. 1518 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ UÀÄ®§UÁPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À¢¹£ÀÆßgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÁQðAUÀ ¯ÉÊl E®èzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¤°è¹zÀ n¥ÀàgÀ £ÀA £ÀA: PÉJ 33 - 5568 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÀäzÀ ¹zÀÝQ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥sï ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð FvÀ¤UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ , £À£ÀUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ²æà ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÀtÚUËqÀ ¥Ánî ¸Á; ¦. & n PÁélgïì UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁj :-

JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢. 03-11-09 gÀAzÀÄ «dAiÀIJæà UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄzÉêÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á;©ÃzÀgÀ f:©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ «zÁå£ÀUÀgÀ §qÉ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉÆnÖ® PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §A¢zÀÄÝ ¢. 03-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÁ®Ä PÀÄr¸À®Ä mÉAl ¥ÀPÀÌPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼Àî ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢ 11-12-09 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

QgÀÄPÀ¼À ªÀÄ»¼É ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà ±ÁAvÀ¨Á¬Ä UÀA. ¤AUÀtÚ CAiÉÄÃj ¸Á; ªÀÄAzÉêÁ® EªÀgÀ£ÀÄß UÁæªÀÄzÀ ¤AUÀtÚ DAiÉÄÃj EªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÀAqÀ ªÀÄvÉÛ CvÉÛ ªÀĺÁzÉë EªÀgÀÄ DUÁUÀ QgÀÄPÀļÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¹PÀªÁV ¤AzÀ¸ÀĪÀzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, HgÀ°è J¯Áè »jAiÀÄgÀÄ ºÉý £ÁåAiÀÄ ªÀiÁr ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ w½zÀgÀÄ, DzÀgÉ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ EªÀgÀÄ ¢;9-12-09 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀrzÀÄÝ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀĺÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

11 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ : ²æà ®PÀëöät vÀA. ªÀįÉèñÀ¥Àà zÀÄzÀÄÝtV ¸Á; ©¯ÁèqÀ ªÀÄvÀÄ ÛCªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-9-12-09 gÀAzÀÄ PÀgÁqÀPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä ¯Áj PÁAiÀÄÄvÁÛ ©¯ÁèqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£Àß £ÀA PÉJ 33/J 4727 £ÉÃzÀÄÝ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ UÁr C¯Éèà ©lÄÖ NrºÉÆzÀ£ÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

«zÁåyð¤AiÀÄ C¥ÀºÀgÀt :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ : ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¸ÉÃqÀA EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ 15 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 02-12-09 gÀAzÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£ÀªÀ£ÁzÀ gÁdÄ @ ¨sÀUÁå gÁdÄ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ jÃAiÀiÁ£Á UÀAqÀ G¸ÀìªÀiÁ£À ¸Á§ §lUÉÃgÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ §®ªÀAvÀªÁV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

10 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¹àÃl dÆeÁl ¤gÀ 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 05-12-09 gÀAzÀÄ §æºÀªÀÄä¥ÀÆgÀ oÁuÉ ºÀ¢ÝAiÀÄ UÁfÃ¥ÀÆgÀ zÀ°ègÀĪÀ gÀªÉÄñÀ ±ÀºÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ J¸ï.¦, C¥ÀgÀ J¸ï.¦ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ 'J' G¥À-«¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀézÀ°è ²æÃ.ªÀÄ°èPÁdÄð£À §AqÉ, ¦.J¸ï.L Dgï.f £ÀUÀgÀ oÁuÉ, f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼À ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 1.gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ±ÀºÁ, ¸Á|| UÁfÃ¥ÀÄgÀ 2.ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ PÁ²gÁAiÀÄ ¸ÀÄvÁgÀ, ¸Á|| ²ªÁf £ÀUÀgÀ 3.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà PÀ®¸ÀÌgï, ¸Á|| ºÉ¨Áâ¼À, vÁ|| avÁÛ¥ÀÄgÀ, 4.gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¥Ánî, ¸Á|| ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¯ÉÆä 5. ¸ÀĨsÁ±À vÀAzÉ «ÃgÀtÚ D¼ÀAzÀPÀgï, ¸Á|| dAiÀÄ £ÀUÀgÀ 6.§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀįÁÌd¥Àà ¥Ánî, ¸Á|| UÁfÃ¥ÀÄgÀ 7.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ PÀqÁ¼É, ¸Á|| UÁfÃ¥ÀÄgÀ UÀÄ®§UÁð 7 d£À DgÉÆævÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀUÀ¼ÀÄ, E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 34,780=00 gÀÆ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¯Áj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢. 06-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà DAzÉÆî gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: ¹PÉDgï/394 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É eÉêÀVð ¬ÄAzÀ gÁªÀÇgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁ®UÀwÛ ªÀÄ®èuÁÚ EªÀgÀ ¥À²ð PÀtÂAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: ¹DgïJPïì - 9437 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 07-12-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æà ±ÀtÄäR vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà DAzÉÆî gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀÅzÀÄ ¸ÀjC®è CAvÁ ºÉ¼À®Ä ºÉÆÃzÀ UÁæªÀįÉÃR¥Á®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè :-

±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 09-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà ±ÀgÀt§¸À¥Àà UÁæªÀįÉÃR¥Á®PÀgÀÄ §®PÀ¯ï ¸Á:aAZÀ£À¸ÀÆgÀ vÁ:D¼ÀAzÀ ¸ÀzsÀå ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ §®PÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖwÛzÀÝ ¹zÀÝ°AUÀgÉrØAiÀĪÀjUÉ PÀlÖqÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ vÀºÀ²Ã®zÁgÀgÀÄ w½¹zÄÝ PÀlÖqÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÀÄ£ÀÄß PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ w½¹ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ ¤Ã®PÀAoÀgÁAiÀÄ FvÀ£ÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

09 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¹zÀݪÀÄä ªÀÄoÀ¥Àw EªÀ¼ÀÄ :¢£ÁAPÀ 28-11-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ PÀA¥ÀÆålgÀ ¸ÀA±Àð£À«zÉ JAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢®è J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV CªÀ¼À ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è PÁuÉAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¹zÀݪÀÄä ªÀÄoÀ¥Àw EªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: UÀA¢üUÀÄr ¯ÉÃOl ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ:-

ºÉ¸ÀgÀÄ :- ²æêÀÄw ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt§¸ÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw

ªÀAiÀĸÀÄì :- 25 ªÀµÀð

JvÀÛgÀ :- 5'-2"

«zÁå¨sÁå¸À :- ¦.AiÀÄÄ.¹.

ªÉÄʧtÚ :- PÉA¥ÀÄ §tÚ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ

GqÀÄ¥ÀÄ :- PÉA¥ÀÄ ¥Á°¸ÀÖgï ¹ÃgÉ, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¨ÉÆèÃd, §UÀ°UÉ ©½AiÀÄ ¥À¸Àð

ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ :- PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèõÀ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢ 08-12-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4 UÀAmÉUÉ ªÀÄAzÉêÀ®zÀ°è vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ 32/J5413 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄAzÉêÁ® §¸À ¸ÁööåAqÀzÀ°è d£À ¸ÀAzÀt EzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¯ÉÃQ̸ÀzÉà ªÀÄzÀå PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß d£ÀgÀ ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ, £ÀqɹgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æà CªÀÄgÉñÀ ©,ºÀÆUÁgÀ ¦J¸ïL £É¯ÉÆÃV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢. 08-12-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 5:10 UÀAmÉUÉ ªÀÄAzÉêÀ®zÀ°è vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA PÉJ 34/JA 4520 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄAzÉêÁ® §¸À ¸ÁööåAqÀzÀ°è d£À ¸ÀAzÀt EzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¯ÉÃQ̸ÀzÉà PÁgÀ£ÀÄß d£ÀgÀ ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ, £ÀqɹgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æà CªÀÄgÉñÀ ©,ºÀÆUÁgÀ ¦J¸ïL £É¯ÉÆÃV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¥Àw¬ÄAzÀ QgÀÄPÀļÀ ¥Àwß ¸ÁªÀÅ :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :- ²ÃªÀÄw     ®QëöäèÁ¬Ä     UÀA/gÁdÄ ªÀqÀØgÀ ¸Á: AiÀÄqÁæ«Ä vÁAqÁ ºÁ:ªÀ £ÀA¢¤

¯ÉÃOmï PÀÄgÀ§gÀ ºÀ½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀqÀØgÀ ¸Á: AiÀÄ®UÉÆÃqÀ vÁ: eÉêÀVð ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦æw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ gÁdÄ PÀÄvÀzÀ dl ªÀÄvÀÄÛ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§zsÀ ºÉÆA¢zÀÝ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÀ ¥ÀwßUÉ zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀ¼À ¤Ãr ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ZÉAQ ºÀaÑzÀÄÝ ¸À¢AiÀĪÀ¼À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-12-09 zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

08 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 07-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æêÀÄw ªÀiÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà ºÁ®¨Á« ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¤AUÀ¥Àà ºÁ®¨Á« PÀÆr ªÀiÁAiÀiÁªÀw EªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà¤UÉ £ÀªÀÄä ¨Á«UÉ ¤ÃjUÉ §gÀ¨ÁåqÀ CAzÀgÀÄ ¤ÃjUÉ §gÀwÛ K£À¯ÉÃ,CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄåªÁUÀ ¸ÀzÀj ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ AiÀiÁPÉà §AiÀÄåwÛj CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀ¥Àà¤UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¤AUÀ¥Àà¤UÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ºÁPÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀÄä ¤AUÀ¥Àà£À£ÀÄß J¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.DgÉÆævÀgÀÄ ¤AUÀ¥Àà¤UÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

eÉêÀVð oÁuÉ :¢.07-12-09 gÀAzÀÄ eÉêÀVð ¥ÀlÖtzÀ vÀºÀ¹Ã¯ï PÀbÉÃj JzÀÄgÀUÀqÉ ²æà ¸ÀĨsÁ±ÀÑAzÀæ vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà UÁæ.ªÀÄ ¯ÉÃR¥Á®PÀ UÀAªÁgÀ vÁ:eÉêÀVð ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸ÀÆUÀÄgÀÄ FvÀ£ÀÄ gÉÊvÀjUÉ ¥ÀjºÁgÀzÀ ZÉPï §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :¢ 07-12-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ²æà ªÀÄÄPÀæªÀiï vÀAzÉ ºÁf PÀjêÀÄ PÀÄ£ÀÆßgÀ PÁæ¸À ªÁr gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÉÆA¢UÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ 1.U˸À vÀAzÉ ºÁf PÀjêÀiï 2.ªÀÄÄPÀæªÀiï vÀAzÉ ºÁf PÀjêÀiï ¸ÀAUÀqÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzÀå PÁgÁ¼À ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÝjAzÀ CzÉà ªÉʱÀåªÀÄå¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtߤUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ gÁqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtߣÀ vÀ¯ÉUÉ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

07 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢. 06-12-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ²æà CªÀÄgÉñÀ ©,ºÀÆUÁgÀ ¦J¸ïL £É¯ÉÆÃV oÁuÉ UÁæªÀÄ ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DmÉÆ £ÀA PÉJ 32/9753 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼ÀÄ NqÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ¯ÉÃQ̸ÀzÉà ªÀÄPÀ̼À ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ, DmÉÆà £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢. 06-12-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ gÀ« vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ±ÁAw £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 32/ 7339 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉë £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ dA¥ï £ÉÆÃqÀzÉ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ºÁUÉ £ÀqɹzÀÄÝ ¥À°ÖªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ UÁAiÀĺÉÆA¢zÀ §UÉÎ ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀÄgÀuÁÚ PÀ®±ÉnÖ ¸Á: C¼ÀV (©) ºÁªÀ: D¼ÀAzÀ gÉÆÃqÀ £À© PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 05-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà CeÉÃAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ PÀ®PÀtÂð ¸ÁB ²ªÀ£ÀUÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀĹAUï vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀĹAUï ¸ÁB ©ÃzÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ: 38, eÉ:2464 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ QtÂÚ¸ÀqÀPÀ ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ «dAiÀĹAUï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ PÀmÉÖUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CeÉÃAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÃvÀÄªÉ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æà CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ PÀ®PÀtÂð ¸ÁB ²ªÀ£ÀUÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

PÉÆqÉÃPÀ¯ï oÁuÉ :¢ 05-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ²æà dqÉ¥Àà UËqÀ vÀA. UÀÄqÀzÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ(©), vÁ-¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì PÀPÉÌÃgÁUÁæªÀÄzÀ AiÀÄÄ,PÉ,¦ PÁåA¥ï£À°èAiÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¹r ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤AUÀ¥Àà vÀA. ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ºÀqÀUÀ®è ¸ÀAUÀqÀ JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ, ¸Á-J®ègÀÆ ºÀqÀUÀ®ègÀ zÉÆrØ PÀPÉÌÃgÁ. gÀªÀgÀÄ §eÁeï ¥Áèn£À £ÀA-PÉJ-33, ºÉZï-8130, £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ ®Qëöäà vÀA. zÉêÉÃAzÀæ¥Àà CA§ÄªÀªÀjUÉ J¼ÉzÁr JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÝ®èzÉ, EvÀgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉÆqÉPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

06 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢. 05-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ²æà ±ÁAvÁ ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ªÉÄÃzÁ ¸Á: ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ UÀ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ «ÄdÄUÀÄj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ JªÀiï.J.n PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃzÀ VgÀÄvÁÛgÉ CAxÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢. 05-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ²æà ZÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀiÁAUÀ ªÀ: 35ªÀµÀð ¸Á: §¸ÀªÀ¥ÀlÖt vÁf: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ZËPÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ ¸ÀgÀ¥ï §eÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÁf DAiÀÄÄðªÉâPÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è §AzÁUÀ ZËPÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA PÉJ 32/ JªÀiï 1186 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®P£ÀÄÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢. 04-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÀAdj ¸Á: eÉÆåÃw £ÀUÀgÀ NPÀ½ PÁåA¥ï UÀÄ®§UÁð ªÉÊ£À±Á¥ï zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°èAiÉÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤AvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ.03/ FJPÀì £ÉÃzÀÝgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É ZÁ®Ä ªÀiÁr CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢. 04-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ £ÀÆgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ gÀ¸ÀÆ® ¸Á||EªÀiÁªÀĨÁqÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ. gÀªÀgÀ DmÉÆà £ÀA JªÀÄ.ºÉZï.05 J¥sï.2560 £ÉzÀÝgÀ°è DmÉÆÃzÀ°è £Á¹gÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±Á ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ EArAiÀiÁ ¯ÁqÀÓ¢AzÀ ¨sÁUÀªÁ£À UÀ°è PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÉÄãÀ §eÁgÀ ¸ÀgÀzÁgÀf CAUÀr ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J.32 f-430 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «oÀ¯ï vÀAzÉ zÁªÉÆÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ºÁUÉ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CmÉÆÃzÀ°è EzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CmÉÆÃZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢ 05-12-2009 gÀAzÀÄ ZÉÆÃgï UÀĪÀÄäeï ºÀwÛgÀ ²æà ªÀiÁ£À«£À vÀAzÉ vÀįÁgÁªÀÄ ¸Á|| ZÉÆÃgï UÀĪÀÄäeï ºÀwÛgÀ CºÀäzÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð ¥Á¤¥ÀÆj §ArAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀªÀ¤UÉ C¼ÀAzÀ ZÉPï ¥ÉÆøÀÖ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-32/J¸ï-6517 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀ£É ¥Á¤¥ÀÆj §ArUÉ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ, ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 05-12-2009 gÀAzÀÄ ²æÃ.¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ vÉÃeÉUÀÄ¥ÁÛ, UÉÆÃgÀR¥ÀÆgÀ AiÀÄÄ.¦. ºÁ||ªÀ|| ¥Àæ¨sÁvÀ §Æmï ºË¸ï UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥Àæ¨sÁvÀ §Æmï ºË¸ï »AzÀÄUÀqÉ ²æÃ.J¸ï.CªÀÄgÀ¹AUï ZÁ§gÁ EªÀgÀÄ ºÉƸÀ ªÀÄ£É PÀlÄÖwÛzÀÄÝ, C°è vÁ£ÀÄ §rUÀ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀ §rUÀ PÉ®¸ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÅqïPÀlgï, ræ¯ïªÀIJãï, UÉæöÊAqÀgï, gÁAzÁ-3, gÁåAqÉ-4, ¥ÀnÖ 1 ½, ¹Öïï¥ÀnÖ, ¥ÀPÀÌqï, ¸ÀÆÌçqÉæöʪÀgï, ¸ÀÄwÛUÉ MlÄÖ C||Q||gÀÆ.8055/- AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

05 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ªÉÆèÉʯï mÁªÀgÀ ªÉÄðAzÀ ©zÀÄÝ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 04-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÀA¢Ã¥ÀPÀĪÀÄgÀ vÀAzÉ J¸ï.E DgÀªÀÄÄUÀA, ªÀAiÀÄ|| 26 ªÀµÀð, Qæ¸ÀÖ¯ï r¸À¥Éè PÀA¥À¤ PÉ®¸ÀUÁgÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ PÀA¥À¤ PÉ®¸ÀPÁÌV §AzÀÄ AiÀÄƤ£Ágï fJ¸ïJªÀiï ªÉƨÉʯï PÀA¥À¤AiÀÄ eÁ»ÃgÁvÀÄ ¥sÀ®PÀ C¼ÀªÀr¸ÀĪÁUÀ D¢vÀå ºÉÆmÉî ºÀwÛgÀzÀ K²AiÀÄ£ï mÁªÀgï ºÀwÛgÀzÀ «zÀÆåvï mÁæ£ïìªÀÄgÀAgÀ ªÉÊAiÀÄjUÉ vÀUÀÄ° «zÀÆåvï ¸Àà±Àð¢AzÀ PɼÀPÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æÃ.±À²PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ J¸ï.E DgÀªÀÄÄUÀA, ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁIÄDA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

D¹Û «ªÁzÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼À ªÀÄzsÉÊ dUÀ¼À ªÀåQÛ PÉÆ¯É :-

ZËPÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 04-12-2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÉêÀ¥Àà ºÀgÀªÁ¼À ¸Á: PÀ¨ÁqÀUÀ°è ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀjUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÉÆúÀzÀgÀvÉÛAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzsÀå ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ eÉêÀVð vÁ®ÆQ£À gÁ¸ÀÄtV UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ d«Ää£À ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À £ÀqÉ¢zÀÄÝ CzÉ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ C¥Á¢vÀgÁzÀ AiÀıÀéAvÀ ºÁUÀÆ CªÀgÉÆA¢UÉ E£ÀÄß 9 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà EªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ±ÀºÁ§eÁgÀ ¯Á® ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄZÀÄÑ, §rUÉ, ZÀÆjUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ PÀ®Äè JwÛºÁQ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà FvÀ£À PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢. 04-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà ªÀ¸ÀAvÀ, Dgï, ¯ÉÃUÀAn ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ ±ÀgÀt²gÀ¸ÀV vÁ: f: UÀÄ®§UÁð EvÀgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀÅ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV UÁæªÀÄzÀ°è£À ¹zÁÝxÀð ªÀÈvÀÛzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÝ ¨sÀUÀªÁ£À UËvÀªÀÄ §ÄzÀÝgÀ ªÀÄÆwð(¨sÁªÀavÀæzÀ PÀlªÀmïUÀ¼ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ²Ã® zsÀédªÀ£ÀÄß QvÉÛ ¸ÉzÀÄ zËdð£ÀåªÉ¸ÀVzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä vÀ¼ÀªÁgÀ & ²æÃPÁAvÀ vÀ¼ÀªÁgÀ CªÀgÀ ªÉÄî ²ÃWÀæ PÁ£ÀÆ£ÀÄ dgÀÄV¹¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

03 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

¥ÀævÉåÃPÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ :-

eÉêÀVð oÁuÉ :¢ 02-12-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ eÉêÀVð ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀjPÁj ¨Á®QÃAiÀÄgÀ PÀ£Áå »j¬Ä ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É JzÀÄgÀÄ ªÉÄãï gÉÆÃr£À°è EArPÁ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-03 ©-7135 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉêÀVðAiÀÄ ¹AzÀV PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ §¸Àì ¸ÁÖAqÀ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛ ¸ÉÃUÀt »rAiÀÄ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ºÀÄtZÀªÀé EªÀ½UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÆV¤AzÀ, JqÀQ«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ :¢ 01-12-2009 gÀAzÀÄ ²æà ªÉAPÀlgÀvÀßA vÀAzÉ a£ÉßøÀÄ ¸Á|| UËgÀªÀgÀA (J.¦) UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥ÀlÖt zÁn ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ UÁmï £À°è £ÀªÀÄä ¯Áj£À qÉæöʪÀgï£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ªÉÃUÀzÀ°è MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉUÉ ªÀÄUÀÄίÁV ©¢ÝzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ £À£ÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀ®oÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR¯ÁVzÉ. §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤AzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀUÀ¼ÀîvÀ£À :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢ 02-12-2009gÀAzÀÄ gÁwæ ²æêÀÄw dUÀzÉë UÀAqÀ ¹zÀÝgÁªÀÄ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á|| ºÉƸÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ®UÀßzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÉÆÃgÉ PÁA¥ÉèPïì ºÀwÛgÀ dAUÉ ¯ÉÃOlzÀ°è JzÀÄj¤AzÀ M§â ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖPÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀªÀ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ½UÉ PÉʺÁQ, PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 35UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ ºÁUÀÄ 15 UÁæA §AUÁgÀzÀ ZÀ¥À®ºÁgÀ MlÄÖ C|| Q|| 75,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éZÀPÀæ PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 01-12-09 gÀAzÀÄ ²æà ±ÁªÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ²AzsÉ, ¸Á|| ¹.L.© PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA:PÉJ 32 J¯ï 8649 C||Q|| gÀÆ.18,000/- £ÉÃzÀÄÝ JQì¸ï ¨ÁåAPï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ElÄÖ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV ¥ÀÄ£ÀB 10-15 ¤«ÄµÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀªÀÄä ªÁºÀ£À ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£À PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀt ªÉÆèÉʯï PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁj :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :¢ 02-12-09 UÀÄgÀÄgÁd r. ºÀ«Äî¥ÀÆgÀPÀgï vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¤wñÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÉÆA¢UÉ GzÀAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀjUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀ£ÁzÀ «£ÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁAiÀiÁ ªÉÊ£ï ±Á¥ÀzÀ°è §gÀ®Ä w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁAiÀiÁ ªÉÊ£ï ±Á¥ÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ «£ÀAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ ²ªÀÅ ºÁUÀÆ ªÀĺÉñÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr vÉQÌ PÀÄ¹Û ©zÀÄÝ eÉé£À°èzÀÝ 7000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆä JjPÀì£ï ªÉÆèÉʯï PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ¨Ánè¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁè¸À¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

«±Àé«zÁå®AiÀÄ oÁuÉ :¢ 02-12-09 gÀAzÀÄ ²æà CgÀÄt vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á:: ¥Áèl £ÀA. 524 ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ (©) f.r.J. ¯ÉÃOl UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀÄjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À »ÃUÉ MlÄÖ 49,700 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

«:£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀÄUÀ¤AzÀ¯É vÁ¬ÄAiÀÄ PÉÆ¯É :-

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà µÀtÄäR¥Áà £ÀƯÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-12-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÁUÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄÄ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¸ÀÄ£ÀAzÀ½UÉ ²ªÀ¥Àà£À ¸ÀAUÀqÀ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉý ¤ÃªÉ Nr¹¢Ýj CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉAqÀw PÉAZÀªÀiÁä ©Ãr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ PÀ°è¤AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

02 December 2009

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

¤AvÀ ¯ÁjUÉ PÁgÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ¸ÁªÀÅ :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ : ²æà ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà fªÀtV ¸Á: AiÀļÀªÀAvÀV(©) ºÁ.ªÀ. gÉêÀt ¹zÉÝñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀĺÁzÉêÀ ¸ÀwñÀ FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ eÉêÀVðUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 01-12-09 gÀ gÁwæ ªÀiÁºÁzÉêÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA JªÀiï.ºÉZï. 02 J£ï. 7904 PÁgÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤wñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀUÉÃ¥Áà PÀ£ÀßPÀmÁÖ FvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwêÁUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉlÄÖ ¤AvÀ ¯Áj £ÀA: JªÀiïºÉZï. 31 qÀ§Æèöå 7775 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄð ¤°è¹zÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÀiÁºÁzÉêÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĺÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄvÉÛÃzÁgÀ£À C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÁ«ÄðPÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

JªÀiï.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æÃ.CºÀªÀÄäzÀ C° vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀÄįÁè ¸Á;CeÁzÀ¥ÀÆgÀ vÁ;f;UÀÄ®§UÁð.EªÀgÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ¸À£À vÀAzÉ PÁ²ÃªÀĸÁ§ ªÀÄįÁè ¸À;CeÁzÀ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ.14-9-2009 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ Dgï.n.N.PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉÆøÀV ©°ØAUÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ gÁqÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©°ØAUÀ ªÉÄð£À PÉ.E.©.¸À«ð¸ï ªÉÊgÀUÉ gÁqÀ ºÀwÛ PÀgÉAl ±ÁR ºÀwÛ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ©°ØAUÀ ªÉÄðAzÀ ©¢ÝzÀÄÝ , PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢ 29-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JªÀiï ©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.